Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 33

Nr komunikatu: 
19
Rok szkolny: 
2020/2021
Autor: 
Grażyna Adamiec g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl Beata Wielkopolan b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl
Komunikat nr 19 
 
Pracowni edukacji zawodowej 
 
rok szkolny 2020/2021 
 
 
 
Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 33. 
Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało kolejny, 33 zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji  zatytułowany „Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi”. Zeszyt otwiera wstęp przygotowany przez Pana dyrektora Janusza Moosa oraz wprowadzenie w problematykę rocznicy napisane przez Panią dyrektor Dorotę Tarnowską. Na wyróżnienie zasługują słowa Pani Dyrektor: „Od wielu lat z ogromną radością i satysfakcją uczestniczymy w rozwoju i osiąganiu sukcesów naszych wychowanków, oczywiście na miarę ich możliwości. Dzięki czemu nasi wychowankowie budują wiarę w swoje zdolności. Nasza praca stanowi misję, jak każdy zawód mający wpływ na życie drugiego człowieka.” 
 
W roku 2020 nauczyciele, wychowawcy zaprezentowali innowacyjny dorobek edukacyjno-wychowawczy w zbiorowej publikacji z serii „Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli” zatytułowanej „Innowacyjność oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi”. W obecnie oddawanej publikacji, autorzy artykułów prezentują czytelnikom swoje doświadczenia z dziesięcioletniego okresu działalności Ośrodka: 
 
 1. Słowo wstępne - Janusz Moos. 
 2. Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łodzi -  Dorota Tarnowska.  
 3. Moja przygoda z resocjalizacją - Stanisław Bęben. 
 4. Słowa? Słowa! Słowa - Iwona Jankowska. 
 5. Szkolny Klub Wolontariatu - Sylwia Karajewa. 
 6. Matematyczne oblicze - Magdalena Jaworska. 
 7. Muzyczne surprise - Karolina Zawiasa. 
 8. Biblioteka szkolna 2011-2021 - Monika Tomporek. 
 9. Koło Strzeleckie - Jarosław Daraż. 
 10. Każde dziecko jest uzdolnione - międzyośrodkowe konkursy plastyczne - Sylwia Karajewa i Katarzyna Semeradt. 
 11. Koło plastyczne - Katarzyna Semeradt i Sylwia Karajewa. 
 12. Międzyośrodkowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim - Adam Żuchalski. 
 13. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - Adam Żuchalski. 
 14. Konkurs…Konkurs…Konkurs… „Wiem, Myślę, Potrafię” - Ilona Daraż. 
 15. Biegi przełajowe - Agnieszka Olejniczak. 
 16. Happening jako innowacyjna forma pracy wychowawczej - Ewa Grambo-Rozmaryn. 
 17. Projekt unijny „Równi na starcie” - Małgorzata Olejnicka. 
 18. Cykl zajęć ogrodniczych „Pomidorowy MOS” - Grzegorz Bicz. 
 19. Program profilaktyczno-terapeutyczny „W Drodze na Szczyt” - Michał Główczyński. 
 20. Ewakuacja - wiem, jak odpowiedzialnie w niej uczestniczyć - Sylwia Karajewa, Agnieszka Olejniczak. 
 21. Mediator w MOS - Katarzyna Semeradt. 
 22. Sto kilometrów w słusznym kierunku - Piotr Wolski. 
 23. Festyn Rodzinny – czas integracji, zabawy, współpracy - Katarzyna Semeradt. 
 24. 10 lat współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi - Irena Kaczorek. 
 25. Szkolne Koło Wolontariatu - Sylwia Karajewa. 
 26. Recenzja publikacji „Katalog dobrych praktyk w edukacji pt. Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi”. 
Informacje o publikacji zawiera również recenzja przygotowana przez Beatę Wielkopolan: cyt. „Teksty zamieszczone w 33 zeszycie ”Katalogu dobrych praktyk w edukacji” zebrane zostały pod tytułem: „Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi”. Ich autorzy: dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy placówki przedstawiają szeroki wachlarz działań edukacyjnych, wychowawczych, często wychodzących poza ramy systemu klasowo-lekcyjnego, charakteryzujących się wyczuciem nowatorskich, innowacyjnych trendów pedagogicznych. 
 
Osobisty styl wypowiedzi autorskich, jasny język, prostota przekazu daje obraz atmosfery panującej w Miejskim Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi. Odbiorca tekstów może poczuć rodzinną atmosferę ośrodka, którego misją jest socjoterapia, resocjalizacja dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. 
 
Dekada działalności ośrodka zaowocowała wieloma własnymi, innowacyjnymi pomysłami na socjoterapię realizowaną m.in.: poprzez odkrywanie talentów, rozwijanie zainteresowań uczniów, rozwój czytelnictwa, budowanie poczucia wpływu i sprawstwa poprzez rozwijanie wolontariatu, akcji pomocowych. Resocjalizacja odbywa się także poprzez rozwój turystyki, sportu, ogrodnictwa,  integrowanie środowiska podczas festynu rodzinnego. Znaczący walor profilaktyczny i budujący kulturę dialogu ma prowadzony w ośrodku punkt mediacji. Członkowie społeczności szkolonej uczą się najskuteczniejszej metody rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i skuteczną komunikację. 
 
„Non scholae sed vitae discimus” - Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia. Tą łacińską maksymą można określić wizję i misję Ośrodka, jaka wyłania się z tekstów. Nauczyciele za cel stawiają sobie przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnymi normami społecznymi i prawnymi, a także przygotowanie do pracy zawodowej. 
 
Pracownicy Ośrodka przedstawiają własne działania innowacyjne, inicjatywy i akcje, pomysły na rozwijanie kreatywności i postaw twórczych u uczących się. 
 
Autorzy tekstów stosują sprawdzone w praktyce, efektywne metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, promują indywidualne podejście, wzmacnianie wiary w siebie i swoje możliwości, stosują skuteczną komunikację. 
 
Nauczyciele opowiadają o swojej pracy bez patosu, z tekstów emanuje autentyczność, serdeczność, empatia, pokora. 
 
Styl pedagogiczny wypracowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi warto implementować. Z doświadczeń dziesięcioletniej pracy Ośrodka może korzystać wielu nauczycieli, dyrektorów, pedagogów szkół ogólnodostępnych, poszukujących skutecznych metod i form pracy z „trudnym” uczniem. Wiele rozwiązań można wykorzystać w budowaniu programów wychowawczych i profilaktycznych. 
 
Opracowała: 
Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant 
 
Współpraca: 
Beata Wielkopolan, nauczyciel konsultant 
 
środa, 30. Czerwiec 2021
piątek, 31. Grudzień 2021