O nas

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

W roku 1996 powstało Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, które od 1998 roku funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a w roku 2001 zmieniło nazwę na Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Działalność Centrum od samego początku zorientowana jest na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych.

Placówka nasza jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego.

Za naszą misję uważamy przygotowanie kadry pedagogicznej do wypełniania zadań szkoły oraz stałego podnoszenia poziomu jakości pracy i efektów kształcenia. Celem naszej instytucji jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych i zawodowych nauczycieli oraz kształcenie dorosłych. Dążymy do spełniania zadań naszych klientów, zapewniając im pełną satysfakcję z uczestnictwa w zorganizowanych formach doskonalenia i doradztwa oraz umożliwiamy uzyskanie dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności.

W strukturach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego działają dwa główne ośrodki:

Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji – organizujący i prowadzący doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także wspieranie kadry pedagogicznej we wprowadzaniu zmian i innowacji w szkolnych systemach edukacyjnych.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zorientowany na organizację kształcenia praktycznego uczniów i dorosłych w różnych obszarach zawodowych. Są to m. in. mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, komputerowe wspomaganie wytwarzania, BHP i ergonomia, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Z wymienionymi ośrodkami współpracują ośrodki i pracownie interdyscyplinarne (współtworzące system doskonalenia nauczycieli i kształcenia praktycznego). Są to:

• Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej
• Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
• Ośrodek Doradztwa Zawodowego
• Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej
• Ośrodek Zarządzania w Edukacji
• Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informatycznych
• Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej w oparciu o unikatowe w skali kraju wyposażenie techniczno-dydaktyczne prowadzi szkolenia ogólnozawodowe i specjalistyczne dla osób chcących osiągnąć nowe kwalifikacje w zakresie mechatroniki (uczniów, studentów, nauczycieli szkół zawodowych, pracowników przedsiębiorstw, osób poszukujących pracy).

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji systematycznie monitoruje rynek pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego i analizuje relacje, jakie zachodzą między edukacją i zapotrzebowaniem pracodawców.

Ośrodek Doradztwa Zawodowego zajmuje się orientacją i poradnictwem zawodowym oraz badaniem predyspozycji zawodowych.

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej organizuje doskonalenie dotyczące nowych modeli edukacji, europejskich programów kształcenia, edukacji regionalnej.

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zajmuje się budowaniem szkolnych systemów jakości, edukacją projakościową uczniów, doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości, doskonaleniem umiejętności edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli, zarządzaniem szkołą i placówką oświatową.

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informatycznych prowadzi działania w zakresie edukacji medialnej, komputerowego wspomagania projektowania, kształcenia na odległość, praktycznych zastosowań informatyki w edukacji

Pracownia Wychowania i Profilaktyki wspiera wszystkie typy szkół w tworzeniu i doskonaleniu szkolnych systemów wychowania.

Centrum rocznie przeprowadza średnio ponad 5000 usług, w których bierze udział około 100 000 osoób.