Budowanie porozumienia w szkole, czyli organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się

Nr komunikatu: 
4
Rok szkolny: 
2021/2022
Autor: 
Grażyna Adamiec
 
KOMUNIKAT NR 4
PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ
 
ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Budowanie porozumienia w szkole, czyli organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się.
 
Szanowni Państwo.
 
W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowano drugie, poprawione wydanie publikacji Budowanie porozumienia w szkole z podtytułem Organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się. Treści poradnika zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje pedagogiczne.
 
W 2002 roku mieliśmy wiele nadziei związanych z reformą oświaty obejmującej modernizację systemu kształcenia. Obecnie również jesteśmy pełni nadziei, że kolejne zmiany, choćby takie jak wprowadzenie nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego, przyczynią się do zaspokojenia potrzeb rozwojowych uczniów i skutecznego przygotowania ich do pełnienia ról społecznych i zawodowych.
 
Każda z reform odwołuje się do paradygmatu: kształcenie i wychowanie w szkole służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Szkoła kształcąc jednocześnie wychowuje, a wychowując kształci. Jest to możliwe pod warunkiem permanentnego doskonalenia przez nauczycieli swojego warsztatu pracy. Celem funkcjonowania szkoły jest przygotowanie uczniów do lepszego rozumienia świata, siebie i innych ludzi. Celem działań nauczycieli jest przygotowanie uczniów do budowania więzi międzyludzkich, skutecznego współdziałania w grupie, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz uczenia się przez całe życie. W jaki sposób cele te osiągnąć? W jaki sposób pracować z młodzieżą i jak zorganizować zajęcia? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi czytelnicy znajdą w tej publikacji.
 
Budowanie porozumienia w szkole. Organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się jest opracowaniem składającym się z trzech
 
części i zawiera łącznie jedenaście scenariuszy zajęć. Pierwsza część Rozumienie siebie opisuje techniki pozwalające uczniom poznać i docenić samych siebie. Oto tematyka czterech zajęć: zawarcie kontraktu i uczenie się współpracy; poznanie powodów, dla których uczniowie przychodzą do szkoły i w jaki sposób wpływają one na stosunek jego do obowiązków szkolnych i osiągane wyniki; określenie posiadanych umiejętności, własnych silnych i słabych stron, preferowanych systemów reprezentacji oraz umiejętności potrzebnych w pracy. Druga część Podejmowanie zachowań kreatywnych zawiera informacje o sposobach motywowania uczniów do nauki. Pomaga uczniom przejąć odpowiedzialność za uczenie się i kierowanie sobą. Korzystając z pięciu scenariuszy zawartych w tej części uczniowie poznają narzędzia służące do przeprowadzania analizy pracy zespołu; ocenią korzyści płynące z pracy zespołowej; zobaczą techniki twórczego myślenia i wykorzystają je do twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Uczniowie rozpoznają własny sposób uczenia się oraz opracują harmonogram wprowadzania jego zmiany. Ostatnim elementem tej części jest poznanie nowych technik pracy umysłowej. Część trzecia Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów zawiera w dwóch scenariuszach opis narzędzi stosowanych w rozwiązywaniu problemów. Są to: burza umysłu oraz diagram Ishikawy nazywany rybim szkieletem. Ponadto znajdują się tutaj przykłady zastosowania narzędzi zaprezentowanych w publikacji. Całość opracowania stanowi szeroką panoramę problemów związanych z rozwiązywaniem tytułowego zagadnienia.
 
Oddając tę publikację w ręce czytelnika chcieliśmy wesprzeć nauczycieli w edukacyjnych poszukiwaniach swojej własnej drogi i życzyć otwartości w budowaniu dobrych relacji z uczniami oraz śmiałości w powierzaniu uczniom odpowiedzialności za efekty własnego uczenia się.
 
Zachęcamy Państwa do lektury.
 
Opracowała:
Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant
 
środa, 26. Styczeń 2022
sobota, 31. Grudzień 2022