Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległość

Opis: 
 
„Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległość” 
 
nr umowy grantowej 6/1/2021
realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie PDN i BP w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”                   
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty
 
Cel główny: 
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną
edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek
pedagogicznych
 
Grupa docelowa:  156 uczestników
 
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 74 070,00 zł
 
Okres realizacji: od 2021-03-01 do 2021-11-30
 
Krótki opis:
W ramach grantu zostanie przeszkolonych przez ORE 4 liderów z zakresu prowadzenia edukacji zdalnej w 12 modułach tematycznych. Następnie liderzy przeszkolą 12 kolejnych pracowników grantobiorcy. Kolejno zostaną przeprowadzone szkolenia z minimum 5 tych modułów i konsultacje indywidualne dla 144 nauczycieli z terenu powiatu Miasto Łódź.
W ramach grantu zostanie zakupionych 5 laptopów wraz z myszkami i słuchawkami do sprawnego
prowadzenia zajęć na wysokim poziomie.
 
Nazwa Grantobiorcy:
 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą