UWAGA KONKURS

Aktualności

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA DZIECI pn. ”Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego” 

1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ogłasza konkurs pn. „Tu powstała Polska - Tu wygrała 

Polska. 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego”
1.2 Organizator dopuszcza współpracę z partnerami przy realizacji konkursu. 

2. CEL KONKURSU 

Powstanie Wielkopolskie spowodowało przyłączenie Wielkopolski, Kujaw i części Pomorza do odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. W roku 2018 przypada jego 100 - letnia rocznica, która naturalnie zbiega się ze 100 - leciem odzyskania niepodległości. Powstanie Wielkopolskie, to zbrojny czyn, który różnił się od polskich zrywów niepodległościowych XIX wieku. Poprzedzała, go systematyczna praca kilku pokoleń. Wybuchło w momencie sprzyjającym wykorzystaniu siły, przy pożądanej sytuacji międzynarodowej i w okresie chaosu w państwie zaborcy, co dawało realne szanse powodzenia. Również społeczność Gniezna i okolic, odegrała kluczową rolę w powstaniu 1918 roku, dla której to zryw ten po dziś dzień jest ważnym elementem w kształtowaniu się wielkopolskiej i polskiej tożsamości pamięci. 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim z podkreśleniem lokalnego kontekstu udziału mieszkańców Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego (i okolic) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się, umiejętność wyrażania się językiem ciała oraz gestu. 

3. ETAPY KONKURSU 

Konkurs składa się z trzech etapów.
3.1 Etap I trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 27 kwietnia 2018 roku.
3.1.1 Podczas jego trwania grupa uczniów (do 7 osób) wraz z opiekunem mają za zadanie przygotować 100 sekundowy spot promocyjny (1 minuta 40 sekund) promujący Powstanie Wielkopolskie. Spot może być wykonany w dowolnej technice filmowej. Następnie przygotowany spot opiekun grupy winien wysłać na adres podany w pkt 5.1.
3.1.2 Spot może również być przygotowany wspólnie z grupą uczniów, przez instruktora kultury zatrudnionego w domu kultury. Zapisy pkt 3.1.1 stosuje się odpowiednio.
3.2 Etap II trwa od 30 kwietnia do 10 maja 2018 roku.
3.2.1 Podczas jego trwania, wszystkie nadesłane nagrania zostaną poddane weryfikacji pod względem spełnienia warunków regulaminowych.
3.2.2 Spośród nadesłanych nagrań komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów wybierze najciekawsze, które zostaną umieszczone na stronie
www.kulturapiastowdladzieci.pl. 3.3. Etap III trwa od 11 maja roku do 4 czerwca 2018 roku. 

str. 1 

3.3.1 Podczas jego trwania, nagrania spotów promocyjnych dopuszczone do trzeciego etapu zostaną poddane głosowaniu internautów. Głosowanie będzie trwało do godz. 24:00 w dniu 4 czerwca i na jego podstawie zostanie wyłonionych 5 zwycięskich drużyn, które przyjadą do Gniezna na Wielki Finał, o którym mowa w pkt 8. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ NAGRODA W KONKURSIE
4.1 Konkurs jest skierowany do uczniów klas 5 – 7 szkół podstawowych w całej Polsce. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba grup uczniów z jednej szkoły / uczestniczących w zajęciach / warsztatach domu kultury.
4.2 Szkoły zlokalizowane na terenie powiatu gnieźnieńskiego mogą uczestniczyć na zasadach ogólnych niniejszego regulaminu jedynie w pierwszym i drugim etapie konkursu. W trzecim etapie konkursu zostanie dla nich stworzony oddzielny moduł do głosowania. Szkoły z terenu powiatu gnieźnieńskiego nie biorą udziału w Wielkim Finale.
4.3 Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie 100 sekundowego spotu promocyjnego przez grupę uczniów (1 minuta 40 sekund) promującego Powstanie Wielkopolskie. Spot może być wykonany w dowolnej technice filmowej.
4.4 Spot winien być przygotowany w formacie wmv, avi, mov lub mpg, tak aby można go było umieścić w formie jednolitej na stronie
www.kulturapiastowdladzieci.pl.
4.5 Nagrodą w konkursie jest udział przedstawicieli pięciu zwycięskich grup uczniów (nauczyciel / instruktor kultury + 7 uczniów) w 3-dniowej wycieczce do Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego na koszt organizatorów konkursu.
4.6 Laureatami konkursu będą autorzy pięciu zwycięskich spotów promocyjnych. W przypadku uczniów szkół z terenu powiatu gnieźnieńskiego, laureatami konkursu będą zwycięscy pierwszych trzech miejsc.
4.6 Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. W tym celu nazwiska uczniów uczestniczących w konkursie muszą zostać wskazane w formularzu, o którym mowa w pkt 5.4. 4.7 Uczestnicy konkursu o zdobyciu tytułu laureata zostaną poinformowani niezwłocznie za pośrednictwem poczty oficjalnej kierowanej na adres danej szkoły / domu kultury.
4.8 W przeciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu dyplomy zostaną przesłane pocztą na adres danej szkoły / domu kultury.
4.9 Pierwszeństwo udziału w wycieczce, o której mowa w pkt 4.5 mają nauczyciele / instruktorzy kultury, którzy wraz z uczniami, będącymi laureatami konkursu, przygotowali spot promocyjny.
4.10 Zapisy pkt. 4.6 i 4.7 stosuje się odpowiednio do biorących udział w konkursie uczniów z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 

5. ZGŁASZANIE NAGRANYCH SPOTÓW PROMOCYJNYCH DO PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU 

5.1 Udokumentowane nagrania spotów promocyjnych, w sposób o którym mowa w pkt 4.4 regulaminu, należy w formie plików umieścić na płycie DVD lub na pendrive i przesłać na adres organizatora konkursu, tj.: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62 – 200 Gniezno. 

5.2 Dokumentację należy zamieścić w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs „Tu powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100 – lecie Powstania Wielkopolskiego”
5.3 Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zawierającego następujące dane: imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego / instruktora kultury, wskazanie nazwy szkoły oraz grupy przygotowującej spot promocyjny, datę i miejsce wykonania, kontakt telefoniczny oraz e-mail do nauczyciela i szkoły, adres placówki. 

str. 2 

5.4 Formularz, o którym mowa w pkt 5.3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5.5 Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania relacji przechodzą one na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
5.6 Nagrania spotów promocyjnych można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do 27 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wpływu na adres wskazany w punkcie 5.1. 

6. UDZIAŁ ZGŁOSZONYCH RELACJI W DRUGIM ETAPIE KONKURSU 

6.1 Wszystkie nadesłane nagrania spotów promocyjnych zostaną poddane weryfikacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. Prace niespełniające kryteriów, o których mowa w pkt 4.4 zostaną odrzucone.
6.2 Weryfikacji dokona 3-osobowa komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli organizatorów, zgodnie z zapisami w pkt 3.2.2. Komisja w szczególności będzie zwracać uwagę na: zgodność nagrania z tematem konkursu, kreatywność oraz poziom estetyczny nagrania. 

7. GŁOSOWANIE W TRZECIM ETAPIE KONKURSU 

7.1 Zweryfikowane i zakwalifikowane do trzeciego etapu nagrania spotów promocyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kulturapiastowdladzieci.pl i zostaną poddane głosowaniu internautów.
7.2 Głosowanie będzie trwało od 11 maja do 4 czerwca 2018 roku, do godz. 24.00. 

7.3 Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w przeciągu dwóch dni od zakończenia głosowania.
7.4 Autorzy pięciu nagrań spotów promocyjnych, które zgromadzą największą liczbę głosów, wezmą udział w Wielkim Finale Konkursu, o którym mowa w pkt 8 niniejszego regulaminu. 

7.5 Autorzy trzech nagrań spotów promocyjnych nadesłanych przez szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4.2 niniejszego regulaminu, otrzymają nagrody specjalne ufundowane przez organizatorów konkursu. O sposobie przekazania nagród szkoły uczestniczące w konkursie zostaną poinformowane w terminie późniejszym. 

8. WIELKI FINAŁ KONKURSU „TU POWSTAŁA POLSKA – TU WYGRAŁA POLSKA. 100 – LECIE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”
8.1 Wielki Finał Konkursu odbędzie się w dniach 12 - 15 września 2018 r. w Gnieźnie.
8.2 Przedstawiciele pięciu szkół / domów kultury (nauczyciel/instruktor kultury oraz 7 uczniów – dziewczęta i chłopcy), które zwyciężyły w trzecim etapie konkursu, zostaną zaproszeni do Gniezna w terminie, o którym mowa w pkt 8.1. 

8.3 Organizatorzy konkursu pokrywają koszty związane z pobytem drużyn (zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu do muzeów itp.) oraz zapewniają uczestnikom konkursu pełen program pobytu.
8.4 Dojazd do Gniezna odbywa się na własny koszt. 

8.5 Z uwagi na to, że wszystkie osoby biorące udział w konkursie są niepełnoletnie, wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie każdy uczestnik oraz jego rodzic / opiekun prawny musi załączyć pisemną zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

9. PRAWA AUTORSKIE 

9.1 Zgłaszający zgadzają się na dystrybucję nagrań spotów w celach promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego, bez roszczenia o wynagrodzenie. 

str. 3 

9.2 Korzystanie przez organizatorów konkursu z nabytych praw nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.
9.3 Zgłaszający niniejszym gwarantuje, iż dzieło w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich obowiązujących wobec całości lub części dzieła. 

9.4 Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność zarówno względem Organizatorów konkursu, jak i względem osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, jak i ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
9.5. Wyłączne prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu ma organizator. 

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować pod numerem telefonu /61/ 424 07 43 lub poprzez e-mail:promocja3@powiat-gniezno.pl