Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.1, Poddziałanie XI.1.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.03.2017- 28.02.2019
Cel ogólny: 
Celem głównym jest przygotowanie 255 uczennic i uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2, 6, 10 i 35 do programowania w zakresie zgodnym z nową podstawą programową kształcenia informatycznego do 01.2019 r.
Grupa docelowa projektu: 
Bezpośrednim wsparciem objętych zostanie 4 Gimnazja z Łodzi, nr: 2, 6, 10, 35, nauczyciele i uczniowie z tych szkół. Projektem objętych zostanie 13 nauczycieli oraz 255 uczennic i uczniów wyłonionych z klas I-III tych szkół.
Działania: 
Doposażenie szkół w sprzęt i aplikacje TIK (tablety i cyfrowe systemy pomiarowe). Przygotowanie interaktywnych aplikacji edukacyjnych: Opracowanych zostanie 10 pakietów złożonych z zestawu interaktywnych ćwiczeń, w których młodzież będzie sterować bohaterami, doskonaląc swoje umiejętności programowania i wchodząc w świat zw. z innymi obszarami edukacji w formie pasjonującej zabawy (gamifikacja). Zakłada się przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć, kształtujących wśród uczniów umiejętności programowania oraz poprowadzenie lekcji modelowych. Wdrożenie w szkołach zajęć dydaktycznych z zakresu doskonalenia algorytmicznego myślenia. Będą to dodatkowe zajęcia prowadzone raz w tygodniu – 2h dla każdej grupy uczniów max. 15 osób, aby zapewnić każdemu indywidulanie dostęp do sprzętu zakupionego w projekcie i dostarczonego do szkół. Wśród uczniów uczestniczących w szkolnych zajęciach z zakresu algorytmicznego rozwiązywania zadań zostanie przeprowadzony test wyłaniający uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie programowania. Dla nich zostaną zorganizowane zajęcia Akademii Młodych Twórców w młodzieżowej sekcji „programowania”.
Wartość: 
768 280,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
714 501,14 zł