Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.4
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.01.2012 – 31.12.2013
Cel ogólny: 
pozyskanie przez nauczycieli wiedzy oraz ukształtowanie nowych umiejętności niezbędnych do postępowania z uczniami dotkniętymi padaczką, cukrzycą oraz innymi dysfunkcjami
Grupa docelowa projektu: 
120 nauczycieli pracujących w łódzkich szkołach.
Strona internetowa: 
Działania: 
Zajęcia w formie wykładowo-warsztatowej z tematyki: a) Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy przedmedycznej w świetle nowych regulacji prawnych (5h); b) Praca z uczniem chorym na padaczkę (25h); c) Praca z uczniem chorym na cukrzycę (8h); d) Praca z uczniem dotkniętym zaburzeniami niedosłuchu i zaburzeniami komunikacji językowej (20h); e) Praca z uczniem dotkniętym autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD (20h); f) Organizacja pracy zespołów i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla U oraz kart indywidualnych potrzeb ucznia i planów działań wspierających (20h)
Styczeń 2012