REKOMENDACJA ZEBRANIA RADY PROGRAMOWEJ ŁÓDZKIEJ SIECI KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

REKOMENDACJA

ZEBRANIA RADY PROGRAMOWEJ

ŁÓDZKIEJ SIECI KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

 

            6 grudnia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 29 odbyło zebranie Rady Programowej Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego.

        Organizatorem zebrania był Dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos – przewodniczący Rady Programowej Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego.

        Celem zebrania było sporządzenie planu pracy ŁSKM na rok szkolny 2013/2014.

 

W zebraniu uczestniczyli:

1.      Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Janusz Moos

2.      Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Łodzi – Józef Kolat

3.      Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – Henryka Michalska

4.      Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi – Beata Rzeźnik

5.      Przedstawiciel Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – Bożena Stec

6.      Nauczyciel konsultant, pełnomocnik Dyrektora ŁCDNiKP ds. kształcenia modułowego – Donata Andrzejczak

Podczas zebrania omawiane były zagadnienia dotyczące organizowania kształcenia modułowego w praktyce szkolnej, podnoszenia jakości tego kształcenia oraz dzielenia się dobrymi praktykami związanymi z kształceniem zadaniowym.

Zebranie rozpoczął dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, który przywitał gości oraz przedstawił obszary kształcenia zawodowego, które wymagają zmian oraz intensywnych działań związanych poprawą jakości kształcenia. Dyrektor Janusz Moos podkreślił potrzebę szerszego wdrażania kształcenia modułowego w kształceniu zawodowym oraz popularyzowania idei kształcenia zadaniowego. Zwrócił uwagę na często popełniany błąd polegający na myleniu kształcenia dualnego z kształceniem modułowym. Podkreślił, że priorytetem w działaniach edukacyjnych nowoczesnej szkoły zawodowej powinno być uczenie uczenia się i przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej na rynku pracy.

 

Donata Andrzejczak przedstawiła propozycję zadań do realizacji przez Łódzką Sieć Kształcenia Modułowego:

Zadanie 1

Dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z organizowaniem kształcenia modułowego w praktyce szkolnej poprzez spotkania dyrektorów i nauczycieli szkół w celu :

·         wymiany doświadczeń związanych z organizowaniem kształcenia modułowego,

·         przełamywania oporu i lęku związanego z koniecznością zmiany organizacji pracy szkoły,

·         pokazywania korzyści wynikających z wdrażania kształcenia modułowego,

·         implementacji do praktyki edukacyjnej kształcenia modułowego.

 

Zadanie 2

Popularyzowanie idei kształcenia modułowego poprzez szkolenia dla organów prowadzących szkoły i nauczycieli, którzy podejmują kształcenie zadaniowe lub potrzebują wsparcia. Celem takich szkoleń ma być wyjaśnienie idei kształcenia modułowego i korzyści dla regionu płynących z wdrożenia tego typu kształcenia (większa mobilność zawodowa absolwentów szkół, zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi, podniesienie atrakcyjności regionu, który reaguje na zmiany zachodzące w gospodarce) oraz zmniejszenie obaw nauczycieli rozpoczynających pracę w systemie modułowych związanych z organizowaniem pracy na zajęciach, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami pracującymi w systemie kształcenia zadaniowego.

 

Zadanie 3

Zorganizowanie Platformy wymiany doświadczeń ŁSKM poprzez  stworzenie zakładki na stronie ŁCDNiKP w celu upowszechniania informacji na temat kształcenia modułowego, popularyzacji dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, upowszechnianie materiałów wspomagających proces kształcenia modułowego.

 

Zadanie 4

Utworzenie bazy materiałów dydaktycznych poprzez  wypracowanie przez nauczycieli i ekspertów branżowych materiałów do kształcenia modułowego w oparciu o nową podstawę programową w celu stworzenia bazy materiałów dydaktycznych dostosowanych do kształcenia zadaniowego oraz efektów zapisanych w podstawie programowej.

 

Uczestnicy zebrania po zapoznaniu się z propozycjami zadań do realizacji podjęli dyskusję w wyniku, której ustalono następujące priorytety:

1)      popularyzowanie dobrych praktyk związanych z kształceniem modułowym w ramach spotkań z nauczycielami, dyrektorami szkół, przedstawicielami rynku pracy, rodzicami i uczniami oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi szkoły;

2)      popularyzowanie idei kształcenia modułowego poprzez organizowanie zajęć modelowych dla nauczycieli o krótkim stażu pracy oraz rozpoczynających kształcenie zadaniowe;

3)      doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wymianę doświadczeń – dobrych praktyk;

4)      zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dyrektorów dotyczących organizowania kształcenia modułowego;

5)      stworzenie katalogu zadań zawodowych, które powinny być przetworzone w zadania dydaktyczne wykonywane przez uczniów na zajęciach;

6)      utworzenie bazy materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, przygotowanie scenariuszy zajęć prowadzonych w systemie zadaniowym oraz zestawów zadań;

7)      wyłonienie spośród dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego liderów kształcenia modułowego, którzy dzieliliby się swoim doświadczeniem związanym z organizowaniem kształcenia zadaniowego;

8)      utworzenie zakładki poświęconej kształceniu modułowemu na stronie internetowej ŁCDNiKP.

 

Zebranie podsumował Dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, który zwrócił uwagę na potrzebę kształtowania umiejętności uczenia się oraz kompetencji personalnych i społecznych, które to umiejętności dają podstawę do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy i dalszego kształcenia przez całe życie.

Priorytety działania jakie wyznaczone zostały w takcie zebrania Rady Programowej ŁSKM będą realizowane przez nauczycielski zespół zadaniowy ds. wdrażania kształcenia modułowego oraz szkoły należące do ŁSKM.

 

Opracowanie:

Donata Andrzejczak