Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe 
Lider projektu:  Miasto Łódź 
Realizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji:  2020-09-01 - 2022-08-31
 
Cel główny: 
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 96 uczniów Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 (od 01.09.2019 Zespół Szkół Politechnicznych im. KEN w Łodzi), Technikum nr 10 w ZSP nr 10 (od 01.09.2019 Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. J. Szczepanika),Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie i potwierdzenie kompetencji w obszarze programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2022.
 
Grupa docelowa projektu: 
Projekt jest skierowany do uczniów o kierunku technik mechatronik i technik mechanik uczący się w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu ust. z 14.12.2016 – Prawo oświatowe, zamieszkujący/uczący się na obszarze woj. łódzkiego. Grupę docelową projektu stanowi 96 uczniów (96 mężczyzn).
 
Działania: 
  1. Zajęcia edukacyjnych mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji 
  2. Egzaminy kwalifikacyjne na stanowisko eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu przez Komisję Kwalifikacyjną
  3. Zajęcia specjalistyczne w zakresie programowania i użytkowania maszyn sterowanych numerycznie
  4. Egzaminy zewnętrzne potwierdzające ukształtowane umiejętności przez Izbę Rzemieślniczo-Handlową w Dreźnie
  5. Zajęcia specjalistycznych w obszarze Lean Manufacturing
  6. Organizacja i realizacja staży przy współpracy pracodawców
 
Wartość: 
1 191 345,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
1 072 210,86 zł