Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Miasto Łódź
Okres realizacji: 
1.09.2016- 31.08.2018
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018.
Grupa docelowa projektu: 
"Grupę docelową projektu stanowi 96 uczniów (1K/95M) przystępujących do projektu z własnej inicjatywy ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr9, Nr10, Nr20, Nr22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi.
Działania: 
W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 edycje, które będą obejmować rok szk. 2016/2017 i 2017/2018. W każdej edycji projektu będą brały udział 4 grupy uczniów po 12 os./gr. Dla każdego uczestnika zostanie zrealizowanych 220 godz. zajęć w zakresie programowania i użytkowania maszyn CNC (tokarki,frezarki,drukarki3D,plotery tnące), 150 godz. staży u pracodawców (przedsiębiorstwa z branży mechanicznej i mechatronicznej), 30 godz. zajęć przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Uczestnicy projektu, którzy zdadzą egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki otrzymają Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, inst. i sieci na stanowiskach eksploatacji Wnioskodawca zaplanował przeprowadzenie dla uczestników projektu certyfikowanego egzaminu w zakresie programowania obrabiarek CNC przez Izbę Rzemieślniczo-Handlową w Dreźnie (IHK). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje wydany przez IHK tożsamy z certyfikatami uzyskiwanymi przez uczących się zam. terytorium Niemiec. Potwierdzone w ten sposób kwalifikacje wzmocnią zdolność uczniów do zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy dzięki certyfikatom potwierdzającym ukształtowane umiejętności zgodnie ze standardami krajowymi i europejskimi. Aby wzmocnić zdolność do zatrudnienia, poprawić wzrost aktywności zaw. i przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy w ramach projektu zaplanowano zajęcia z doradztwa zawodowego z wyk. technik coachingowych
Wartość: 
1 639 329,02
Dofinansowanie projektu z UE: 
1 499 986,00