Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Numer projektu: POPC.03.01.00-00-0081/18

Operator: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Grantobiorca: Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Okres realizacji: 01.02.2019 r. – 28.02.2020 r.

Cel ogólny:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 288 mieszkańców gminy Łódź (województwo łódzkie) poprzez udział w szkoleniach z zakresu ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Grupa docelowa projektu:

Osoby powyżej 25 roku życia (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) mieszkające w gminie Łódź, które nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą je podnieść. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 288 osób (w tym co najmniej 24 osoby w wieku 65+).

Działania:

  • Doposażenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w dwie przenośne pracownie komputerowe niezbędne do realizacji szkoleń (łącznie 24 komputery oraz dwie szafki do ich przechowywania i ładowania).
  • Przygotowanie trenerów do prowadzenia szkoleń u Operatora (Fundacja Promocji Gmin Polskich) w zakresie „Metodyki kształcenia osób dorosłych”.
  • Przeprowadzenie 24 szkoleń (w 12-osobowych grupach) łącznie dla 288 osób zamieszkujących obszar województwa łódzkiego. Będą oni mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Każde ze szkoleń będzie trwało 16 godzin (2 dni).

Regulamin i wymagane dokumenty: