Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0

Obrabiarki sterowane numerycznie – nowe technologie dla Przemysłu 4.0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Poddziałanie XI.3 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź
Lider projektu:  Miasto Łódź 
Realizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji:  1.09.2020 – 31.08.2022
Cel główny: 
Lepsze dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego do potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego HTEC (Haas Technical Education Center) w branży mechanicznej.
Grupa docelowa projektu: 
Pracujące lub niepracujące osoby dorosłe z województwa łódzkiego, z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi i program. obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Łącznie 128 osób.
Działania: 
  1. Odbycie przez nauczycieli szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu mające na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zakupionego doposażenia.
  2. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu programowania i użytkowania maszyn CNC: Podstawy programowania i użytkowania obrabiarek CNC (moduł 1)
  3. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu programowania i użytkowania maszyn CNC: Użytkowanie obrabiarek CNC (moduł 2)
  4. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu programowania i użytkowania maszyn CNC: Programowanie tokarek CNC  (moduł 3)
  5. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu programowania i użytkowania maszyn CNC: Programowanie frezarek CNC  (moduł 4)
  6. Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w obszarze użytkowania obrabiarek CNC, pod nadzorem firmy Haas po dwóch pierwszych modułach.
  7. Przeprowadzenie przez Izbę Rzemieślniczo-Handlową w Dreźnie (IHK- Industrie- und Handelskammer Dresden) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje programowania obrabiarek CNC, po dwóch końcowych modułach
  8. Uczestnictwo w coachingu grupowym w ramach prowadzonego procesu doradztwa zawodowego grupowego  
  9. Uczestnictwo w coachingu indywidualnym 
  10. Doposażenie Pracowni programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zawodach w branży mechanicznej Wartość: 
1 765 812,48 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
1 589 231,23 zł