Napęd przyszłości – napędem Twojej kariery

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.03.2019 – 28.02.2021
Cel ogólny: 
Poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych im. Gen. Stanisława Maczka oraz uczniów zamieszkujących na obszarze rewitalizacji a uczących się w Zespole Szkół Samochodowych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, nabycie kompetencji w zakresie naprawy i diagnozowania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Grupa docelowa projektu: 
Uczniowie z kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik z Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych oraz uczniowie zamieszkujący na obszarze rewitalizacji a uczących się w Zespole Szkół Samochodowych. Łącznie 48 uczniów. Projektem objętych zostanie również 4 nauczycieli z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Działania: 
a) Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla nauczycieli z zakresu diagnozowania, budowy i zasady działania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym b) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów mających na celu przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji c) Przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu organizowanych przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną d) Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu budowy i zasady działania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym e) Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu diagnozowania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym f) Uczestnictwo uczniów w stażach zawodowych przy współpracy przedsiębiorstw i pracodawców z branży samochodowej g) Doposażenie Pracowni Mechatroniki Pojazdowej w ŁCDNiKP w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.