Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym

Opis: 

W ramach projektu zostanie opracowanych, przy aktywnym udziale przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, 29 modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym.

Aby zapewnić wysoką jakość opracowywanych modelowych programów nauczania do ich stworzenia zostaną powołane zespoły autorskie, w których skład wchodzić będzie dwóch specjalistów w obszarze zawodowym zgodnym z kwalifikacją (w tym przedstawiciel pracodawców) oraz ekspert metodologiczny posiadający doświadczenie w projektowaniu programów nauczania. Ponadto programy zostaną zrecenzowane przez niezależnych ekspertów: specjalistów z obszaru zawodowego właściwego dla kwalifikacji, w tym nauczyciel lub nauczyciel konsultant oraz przedstawiciel pracodawców.

Po uwzględnieniu wniosków płynących z recenzji, opracowane programy poddane zostaną przeglądowi, którego dokonają eksperci ds. kształcenia zawodowego wyłonieni przez IP. W przypadku uwag ekspertów programy zostaną poddane modyfikacji zgodnie z ich zaleceniami. 

Działanie: 
PO WER, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Lider projektu: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Miasto Łódź
Okres realizacji: 
1.08.2016- 31.01.2018
Cel ogólny: 
Opracowanie 29 modelowych programów kształcenia do kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w obszarze kształcenia elektryczno-elektronicznym do 01.2018 r. przy współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i/lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
Grupa docelowa projektu: 
W ramach projektu brak jest bezpośredniego wsparcia kierowanego do osób. Zostaną w nim opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które po zakończeniu projektu zostaną udostępnione na domenie publicznej. Należy jednak zauważyć, że wypracowane w ramach wybranych w konkursie projektów modelowe programy kwalifikacyjne kursów zawodowych będą miały swoich adresatów określonych w SZOOP, tj.: - szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące, - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - właściwi ministrowie (w tym podmioty im podległe) nadzorujący szkoły i placówki oświatowe, - trenerzy, - kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Wartość projektu: 
333 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 
281 073,80 PLN
Informacje o pliku
PDF icon E.1 KKZ.pdf  (1.55 MB)
PDF icon E.2 KKZ.pdf  (1.63 MB)
PDF icon E.3 KKZ.pdf  (1.7 MB)
PDF icon E.4 KKZ.pdf  (1.59 MB)
PDF icon E.5 KKZ.pdf  (1.69 MB)
PDF icon E.6 KKZ.pdf  (1.65 MB)
PDF icon E.7.KKZ_.pdf  (2.04 MB)
PDF icon E.8. KKZ.pdf  (1.62 MB)
PDF icon E.9 KKZ.pdf  (1.16 MB)
PDF icon E.10 KKZ.pdf  (1.27 MB)
PDF icon E.11 KKZ.pdf  (1.58 MB)
PDF icon E.12 KKZ.pdf  (1.33 MB)
PDF icon E.13 KKZ.pdf  (1.49 MB)
PDF icon E.14 KKZ.pdf  (1.53 MB)
PDF icon E.15 KKZ.pdf  (1.69 MB)
PDF icon E.16 KKZ.pdf  (1.95 MB)
PDF icon E.18 KKZ.pdf  (2.48 MB)
PDF icon E.19 KKZ.pdf  (2.15 MB)
PDF icon E.20 KKZ.pdf  (2 MB)
PDF icon E.21 KKZ.pdf  (1.45 MB)
PDF icon E.22 KKZ.pdf  (1.69 MB)
PDF icon E.23 KKZ.pdf  (1.89 MB)
PDF icon E.24 KKZ.pdf  (1.86 MB)
PDF icon E.25 KKZ.pdf  (1.52 MB)
PDF icon E.26 KKZ.pdf  (1.43 MB)
PDF icon E.28 KKZ.pdf  (1.87 MB)
PDF icon E.29 KKZ.pdf  (1.76 MB)
PDF icon E.30 KKZ.pdf  (2.43 MB)
PDF icon E.31 KKZ.pdf  (2.59 MB)