Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Poddziałanie XI.3 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź
Lider projektu:  Miasto Łódź 
Realizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji:  1.09.2020 – 31.08.2022
Cel główny: 
Lepsze dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego do potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnego programu Siemens Mechatronic System Certifcation Program (SMSCP) w branży mechatronicznej. 
Grupa docelowa projektu: 
Pracujące lub niepracujące osoby dorosłe z województwa łódzkiego, z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie urządzeń i systemów mechatronicznych. Łącznie 160 osób.
Działania: 
  1. Odbycie przez nauczycieli szkolenia realizowanego przez firmę SIEMENS i odbywa się w Akademii Technicznej Siemensa i uzyskanie certyfikacji
  2. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: Komponenty elektryczne stosowane w urządzeniach mechatronicznych (moduł 1)
  3. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: Układy mechaniczne i napędy elektryczne (moduł 2)
  4. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: Elektropneumatyczne i hydrauliczne obwody sterowania (moduł 3)
  5. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: Podstawy układów cyfrowych i sterowniki PLC (moduł 4)
  6. Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych potwierdzających ukształtowanie umiejętności zgodnie z programem SMSCP
  7. Uczestnictwo w coachingu grupowym w ramach prowadzonego procesu doradztwa zawodowego grupowego  
  8. Uczestnictwo w coachingu indywidualnym 
  9. Doposażenie Pracowni Mechatroniki w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami programu Siemens Mechatronic System Certifcation Program. 
 
Wartość: 
1 776 976,32 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
1 599 278,68 zł