Kształcenie nauczycieli

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.4
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.09.2010 – 31.12.2011
Cel ogólny: 
podniesienie kompetencji 40 pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ŁCDNiKP poprzez kompleksowe (teoretyczne i praktyczne) przygotowanie ich do organizowania i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z wykorzystaniem współczesnych teorii uczenia się, ICT oraz poprzez wyposażenie ich w kompetencje porozumiewania się w języku angielskim.
Grupa docelowa projektu: 
40 pracowników pedagogicznych realizujących zadania w ŁCDNIKP chętnych do podwyższania swoich kompetencji zawodowych przygotowujących do nauczania nauczycieli zgodnie z Rozp.MENiS z dnia 20.12.2003 R. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz Roz. MEN z dnia 19.11.2009 r. w PDN.
Działania: 
Organizacja i realizacja kursu doskonalącego Kształcenie nauczycieli pozwalającego na: a) wyposażenie w wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii niezbędną w pracy z nauczycielami; b) wyposażenie w wiedzę dotyczącą metod, form i technik ICT stosowanych w pracy z nauczycielami; c) doskonalenie umiejętności konstruowania programów i opracowywania projektów kształcenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb środowiska z wykorzystaniem środków finansowanych przez UE; d) doskonalenie umiejętności precyzowania kryteriów doboru treści w kształceniu nauczycieli; e) kształtowanie umiejętności pracy warsztatowej z grupą; f) doskonalenie umiejętności komunikacji personalnej; g) motywowanie do pogłębiania wiedzy dotyczącej specyfiki nauczania nauczycieli; h) Ukształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim.