Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.09.2016 – 31.08.2017
Cel ogólny: 
Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przez wyprać. i wdrożenie metodologii programu doradztwa edukacyjno-zawodowego i coachingu, utworzenie i doposażenie SPiNeK, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach, pilotaż. dla 72 uczących się w 3 szkołach Zespole Szkół Poligraficznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi w okr.09.2016-08.2017.
Grupa docelowa projektu: 
3 łódzkie szkoły Zespół Szkół Poligraficznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Zespół Szkół Ekonomii i Usług oraz 72 uczących się (38K/34M) z klas II-IV z tych szkół.
Działania: 
W ramach projektu zostanie wypracowany model aktywizacji zawodowej uczących się w szkołach zawodowych. Dzięki przeprowadzonym badaniom, zostaną zidentyfikowane bariery utrudniające aktywizację zawodową, braki w programach kształcenia w obszarze kompetencji personalnych i społecznych oraz potrzeby firm działających w branży poligraficznej, gastronomicznej i ekonomicznej, co pozwoli na jak najpełniejsze dopasowanie uczących się w tych grupach zawodowych do potrzeb pracodawców. W ramach projektu 72 uczącym się oferowane będzie zindywidualizowane podejście, odpowiadające na ich zdiagnozowane potrzeby - kompleksowe wsparcie będzie obejmowało m.in. szkolenia, coaching oraz staże zawodowe. Model zostanie wypracowany m.in. we współpracy z partnerem oraz pracodawcami, dzięki czemu nastąpi transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, jak również wymiana informacji i doświadczeń (sieci współpracy). Główne rezultaty: utworzenie i doposażenie 3 SPIneK w 3 szkołach, podniesienie świadomości swoich mocnych i słabych stron u 72 uczących z 3 szkół się z wykorzystaniem doradztwa edukacyjno-zawodowego, przeprowadzenie diagnoz stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 3 szkołach, poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez uczestnictwo 72 uczniów w stażach.
Wartość: 
989 458,45 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 
905 354,48 PLN
Partner projektu: 
PCG Polska Sp. z o.o.