Energia przyszłości – energią Twojej kariery

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020 RPO WŁ 2014-2020 Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.03.2019 – 28.02.2021
Cel ogólny: 
Poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 poprzez dodatkowe zajęcia specjalistycznych, nabycie i potwierdzenie kompetencji w obszarze technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Grupa docelowa projektu: 
Uczniowie z kierunków: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik odnawialnych źródeł energii uczący się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi. Łącznie 48 uczniów. Projektem objętych zostanie również 4 nauczycieli kształcenia zawodowego o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik odnawialnych źródeł energii.
Działania: 
a) Doposażenie Pracowni Energii Odnawialnej w ŁCDNiKP w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć. b) Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z obsługi sprzętu zakupionego do Pracowni Energii Odnawialnej mające na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. c) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów mających na celu przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji. d) Przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu organizowanych przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. e) Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów z technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. f) Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu budowy, zasady działania i eksploatacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. g) Uczestnictwo uczniów w stażach zawodowych przy współpracy przedsiębiorstw i pracodawców z branży energetyki odnawialnej.