Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.1, Poddziałanie XI.1.2
Lider projektu: 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.02.2017- 30.07.2018
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest Nabycie przez 120 uczniów kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych poprzez udział w zajęciach z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych oraz nabycie przez 17 nauczycieli kompetencji w zakresie prowadzonych i projektowanych zajęć z wykorzystaniem eksperymentów laboratoryjnych w nauczaniu chemii do 07.2018 r.
Grupa docelowa projektu: 
Projektem będzie objętych 10 grup (po 12 uczniów) z 5 liceów przy czym II LO - 2 grupy, IX – 4, XXIII -2, XXIX - 1, i XLIV LO – 1. Wsparciem będą również objęci nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z ww. szkół, dla których zostaną zorganizowane formy doskonalenia zawodowego (warsztaty) spójne z tematyką projektu. Ogółem w projekcie będzie uczestniczyć 120 uczniów oraz nauczycieli 17.
Działania: 
Zostanie zakupione doposażenie dla 5 szkolnych pracowni chemicznych na potrzeby przygotowania i prowadzenia zajęć w oparciu eksperyment laboratoryjny i obróbkę wyników z pomiarów oraz laptopy i cyfrowe systemy pomiarowe. Dla nauczycieli odbędą się: 1) warsztaty w zakresie planowania pracy dydaktycznej z zastosowaniem eksperymentów z nauk przyrodniczych (Eksperyment wspierający proces rozwoju umiejętności myślenia naukowego) (30h) 2) warsztaty w zakresie stosowania nowoczesnych CSP wspierających prowadzenie zajęć w oparciu o eksperyment laboratoryjny (10h) 3) Lekcje modelowe prezentujące możliwości wykorzystania eksperymentu w zajęciach z uczniami (LM) dla nauczycieli z projektu 5) Konsultacje grupowe z zakresu warsztatów i prac związanych z przygotowaniem materiałów do zajęć z uczniami Odbędą się zajęcia dla uczniów z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych: 1) Wykorzystanie eksperymentu w rozwoju umiejętności badawczych w edukacji chemicznej poszerzonej o elementy chemii spożywczej (25h) 2) Badania fizyko-chemiczne otoczenia i przetwarzania wyników pomiarów z zastosowaniem cyfrowych systemów pomiarowych (10h)
Wartość: 
353 954,19 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
329 177,40 zł