Egzamin zawodowy bez stresu

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.09.2016 – 31.08.2017
Cel ogólny: 
Wyrównanie szans edukacyjnych 70 uczniów publicznych Szkół Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, poprzez lepsze przygotowanie uczniów mających trudności w nauce, o SPE, zagrożonych przerwaniem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, monter mechatronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik logistyk, kucharz.
Grupa docelowa projektu: 
70 uczniów z ZSP nr 15, ZSP nr 19, ZSP nr 20, ZSP nr 22, ZSS, ZST-I, ZSEiU w Łodzi, SOSW w Łasku i ZSP w Kleszczowie oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego z w/w placówek, którzy w ramach projektu uzyskają kwalifikacje egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania potwierdzone przez OKE.
Działania: 
a) Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli kształcenia zawodowego pozwalającego na uzyskanie dodatkowych kompetencji/kwalifikacji w zakresie uprawnień egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania w 5 branżach b) Przeprowadzenie kursów przygotowujących uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego w 7 zawodach c) Uczestnictwo uczniów w stażach zawodowych d) Doposażenie szkół objętych projektem i ŁCDNiKP w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.
Wartość: 
720 669,10 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 
659 412,03 PLN
Partner projektu: 
NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa