9.1.2 PO KL „Matura – kwalifikacje – praca”

Projekt „Matura-kwalifikacje-praca” realizowany jest również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem projektu jest Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i jego realizację przewidziano na okres od 1 maja 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. W ramach projektu wsparciem objętych zostaną uczniowie następujących łódzkich liceów ogólnokształcących: LO nr VI, XVIII, XX, XXIII, XXX, XXXIV, XXXV, XLIII, XLIV, XLVII - łącznie 900 uczących się, w tym 300 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Działanie: 
9.1.2 PO KL
Okres realizacji: 
01.05.2014 – 30.06.2015
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych u 900 uczących się z 10 liceów ogólnokształcących z terenu Miasta Łódź średnio o 58% w okresie od IX 2014 do VI 2015. Cel ten doprecyzowano także poprzez wskazanie następujących celów szczegółowych: − zwiększenie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki o 60% u 90% uczących się w 10 LO do VI.2015, − zwiększenie kompetencji kluczowych z zakresu j. polskiego i obcego o 60% u 90% uczących się w 10 LO do VI.2015, − zwiększenie kompetencji w zakresie przedmiotów zdawanych na maturze o 60% u 90% uczących się w 10 LO do VI.2015, − zwiększenie szans edukacyjno-zawodowych min. 300 uczących się, korzystających z usług SzOKów, − zwiększenie kompetencji społecznych u 600 uczniów ww. LO poprzez wdrożenie innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego o 56%w 10 LO do VI.2015.
Grupa docelowa projektu: 
900 uczących się (I, II i III klasy) z 10 łódzkich liceów (VI, XVIII, XX, XXIII, XXX, XXXIV, XXXV, XLIII, XLIV, XLVIII)
Działania: 
W związku z powyższymi celami zakres działań w projekcie objął realizację trzech głównych zadań. W ramach zadania pierwszego realizowane są warsztaty grupowe z zakresu Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego, opracowanego w ramach projektu innowacyjnego "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej" (Działanie 9.2), dostoswanego do potrzeb liceów ogólnokształcących. Program składa się 5 modułów: • Poznaję siebie - uwzgledniający tematykę równości szans kobiet i mężczyzn (6h); • Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego (6h); • Regionalny i ponadregionalny rynek pracy uwzgledniający tematykę stereotypów tzw. zawodów „męskich” i „kobiecych” ( 5h); • Kwalifikacje zawodowe - Krajowa i Europejskie Ramy Kwalifikacji (4h); • Ścieżka kariery (4h). Łącznie 25 godzin warsztatów w 50 grupach około 12-osobowych oraz konsultacje indywidulane z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika warsztatów – po 3 godziny na każdego ucznia. Spośród ciekawych działań w ramach warsztatów oprócz realizowania zakładanej podstawy programowej na warsztatach w XXXV LO prowadząca doradczyni tłumaczyła uczącym się pisać CV w języku angielskim. W ramach zadania drugiego realizowane są zajęcia wspierające przygotowanie do matury z przynajmniej jednego przedmiotu obowiązkowego (do wyboru spośród języka polskiego, matematyki, języka obcego) oraz drugiego przedmiotu do wyboru spośród obowiązkowych lub dodatkowych (historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, WOS) – 30h z każdego przedmiotu. Łącznie utworzono 50 grup kilkunastoosobowych na terenie wszystkich dziesięciu liceów. Zadanie trzecie zakładało utworzenie na terenie dziesięciu liceów Szkolnych Ośrodków Kariery (dalej SzOK). W ramach tych ośrodków zaangażowani w projekcie Opiekunowie mają za zadanie przeprowadzić minimum 3 działania zawodoznawcze: konkurs, wizytę studyjną oraz spotkanie z zaproszonym gościem. Dodatkowo w ramach działalności SzOK prowadzone są konsultacje indywidualne dla uczniów szkół nieobjętych zadaniem pierwszym. Z ciekawych działań SzOK przeprowadzonych w szkołach wymienić można wizytę na Komendzie Policji uczniów Liceum nr XVIII, wizyta uczniów Liceum nr XX w łódzkiej Szkole Filmowej, spotkanie uczniów - uczestników projektu z coachem zawodowym (career coaching), studentem IFE z praktyka w Finlandii oraz studentką historii sztuki - łodzianką studiującą w Warszawie w liceum nr XXX.
Maj 2014