„Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim”

Działanie: 
2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do rynku pracy
Lider projektu: 
Instytut Nowych Technologii w łodzi
Partner projektu: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Cel ogólny: 
Wypracowanie w ramach powołanego Partnerstwa zestawu rekomendacji dla Instytucji Rynku Pracy, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na możliwość dotarcia do jak najszerszej liczby osób z grupy docelowej Osi I PO WER, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w szczególności niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tj. osób z kategorii NEET) i niezarejestrowanych w PUP oraz na możliwość formułowania kryteriów w konkursach na aktywizację powyższej grupy docelowej.
Grupa docelowa projektu: 
Osoby niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tj. osoby z kategorii NEET) i niezarejestrowanych w PUP