„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego”

Opis: 

„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego” 
 
nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.14.00-00-1004/20-00                         
 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
 
Cel główny: 
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania zasobów multimedialnych wspierających proces doradztwa zawodowego oferowanego w szkołach i placówkach systemu oświaty w oparciu                          o stworzone w okresie IX20-X21, wysokiej jakości informacje zawodoznawcze wraz z obudową multimedialną dla 141 zawodów, dostosowane do potrzeb uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, młodzieży szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem danego zawodu oraz pośrednio dla rodziców/opiekunów prawnych Uczniów oraz doradców zawodowych/specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych/nauczycieli/osób realizujących działania z obszaru doradztwa zawodowego, a także pracodawców.
 
Wartość projektu / wartość dofinansowania : 14 099 955,10 zł z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich w kwocie : 11 883 442,16 zł
b) ze środków dotacji celowej w kwocie: 2 216 512,94 zł
 
Okres realizacji: od 2020-09-01 do 2022-08-31
 
Nazwa Beneficjenta:
 
GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
OCTOPUSVR Spółka  z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 1
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą   w Łodzi – Partner 2