„Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie”

„Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie”

 

Działanie: 
RPO WŁ 2014-2020, Priorytet VII, Działanie VII.4.1
Lider projektu: 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Cel ogólny: 
Zostanie zrealizowany poprzez realizację: Celu głównego: poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie obsługi obrabiarek CNC w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego oraz Celów szczegółowych: - stworzenie optymalnych warunków lokalowych do rozmieszczenia stanowisk edukacyjnych poprzez remont dwóch pracowni: CNC i metrologii oraz komputerowej, - wzrost jakości edukacji w zakresie obrabiarek CNC poprzez zakup trzech w pełni wyposażonych stacji dydaktycznych do nauki obsługi: frezarki CNC z symulatorem, tokarki CNC z symulatorem i maszyny metrologicznej, - podwyższenie standardu edukacji w obrębie programowania obrabiarek CNC poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego.
Grupa docelowa projektu: 
Do grup docelowych/interesariuszy projektu zaliczać się będą osoby zainteresowane kształceniem w obszarze obsługi maszyn CNC – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych oraz techników i dorosłe osoby uczęszczające na kursy w danej dziedzinie.
Działania: 
Remont Sal dydaktycznych nr 4 i 111 obejmujący m.in: - prace ogólnobudowlane (ścianki działowe, malowanie, wykładziny podłogowe), - wymiana drzwi, - przestawianie maszyn, - oświetlenie górne z wymianą instalacji elektrycznej, - remont łazienki. Zakupu sprzętu do sali nr 4 (symulatory i obrabiarki CNC z metrologią) : - Centrum tokarskie z napędzanymi narzędziami + symulator, - Centrum frezarskie pionowe + symulator, - Manualna maszyna współrzędnościowa, stanowisko komputerowe, oprogramowanie. Dodatkowo planuje się zakup sprzęt komputerowego do Sali 111: - komputery stacjonarne z oprogramowaniem symulacyjnym, - kserokopiarka czarno-biała A3/A4 z modułem zszywająco-sortującym.
Wartość: 
1 372 594,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 
948 541,10 zł
Partner projektu: 
01.06.2017- 30.04.2019