„Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi”

Opis: 

„Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi”

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-3034/20-00                        

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Cel główny:
Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kom. kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kornelówka w Łodzi (dalej NSPK) i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku. Realizacja projektu planowana jest na 21 miesięcy od 1.01.2021 r. do 30.09.2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 338 899,28 zł

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2022-09-30

Nazwa Beneficjenta:

Ogólnopolski Operator Oświaty – Partner Wiodący
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi – Partner 1