Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Nr szybkiej informacji: 
224
Adresat: 
nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1661), zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.
Informacja o wydarzeniu: 

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego z zakresu Zarządzania Oświatą.

ADRESACI KURSU:

nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1661), zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

ORGANIZACJA KURSU:

• planowany termin rozpoczęcia zajęć: 23 września 2022 r.,

• planowany termin zakończenia zajęć: 30 czerwca 2023 r.,

• kurs trwa dwa semestry,

• łączna liczba wszystkich godzin zajęć dydaktycznych: 250,

• zajęcia realizowane będą w systemie weekendowym: piątek-6 godz., sobota-8 godz.., niedziela-8 godz.

• co najmniej 70% zajęć w każdym z obszarów tematycznych kursu prowadzonych jest w formie

warsztatów i realizacji zadań praktycznych,

• koszt kursu: 2000 zł.

 

Szczegółowy Plan i Program kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z wymogami określonymi w Ramowym Planie i Programie Kursu z zakresu Zarządzania Oświatą, zatwierdzonym przez ministra 10 listopada 2015r. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/70566

 

Kierownik/organizator: Elżbieta Kolczyńska tel.: (42) 678 33 78 wew.208.

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim.

Opracowała: Elżbieta Kolczyńska

 

Liczba godzin: 
250
Wysokość opłat od uczestnika w PLN: 
2000
Planowany termin zajęć:: 
23 września 2022 r. - 30 czerwca 2023 r.,
Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska
Miejsce zajęć:: 
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29