Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytułsortuj malejąco Autor Cena
0188 Praca z kartami na lekcjach matematyki w szkole ponadgimnazjalnej Kinga Gałązka (red.) 9 zł
Praca z lekturą szkolną, materiały wspierające dla nauczycieli szkół podstawowych Jolanta Bielecka (red.) 6 zł
Praca z uczniem zdolnym, część VII, VIII PRZEGLĄD INICJATYW EDUKACYJNYCH pod patronatem Dyrektora Wydziału Edukacji – charakterystyka projektów konkursowych, Zeszyt 4 Grażyna Adamiec (red.) 14 zł
Praca z uczniem zdolnym, Zeszyt nr 5 Grażyna Adamiec(red.), Anna Siennicka (red.) 9 zł
0190 Pracodawcy w systemie edukacji zawodowej Małgorzata Sienna (red.), Maria Michalak (red.) 10 zł
Procedury postępowania w przypadkach aktów terroru i w innych sytuacjach kryzysowych (Materiał pomocniczy dla wychowawców i nauczycieli przysposobienia obronnego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Jan Dobrowolski 5 zł
0194 Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Analizy i badania nr 8 Leszek Kuras, Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 16 zł
Program nauczania z wychowania fizycznego UMIEĆ-WIEDZIEĆ-CHCIEĆ- IV etap edukacyjny, Poradnik metodyczny Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan, Wojciech Ulatowski 13 zł
Projekt analityczno-badawczy: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego” – zestawienie szczegółowych wyników badań – (wyłącznie do użytku wewnętrznego), Analizy i badania nr 6 Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 5 zł
0200 Przemiany w edukacji zawodowej Janusz Moos (red.), Dorota Wojtuś, Barbara Kapruziak, Elżbieta Ciepucha, Małgorzata Sienna, Anna Koludo, Grazy Adamiec, Andrzej Łziński, Jadwiga Morawiec, Anna Siennicka 16 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. I Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 31 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 27 zł
0204 Regionalny Ośrodek Edukacji mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos (red.), Robert Dubas, Elżbieta Gonciarz, Włodzimierz Jankowski, Barbara Kapruziak, Paweł Krawczak, Leszek Kuras, Andrzej Łaziński, Witold Morawski, Łukasz Sendecki, Małgorzata Sienna, Sławomir Szaruga, Marek Szymański 11 zł
0205 Rekomendacja konferencji dotyczących modelu szkolnych działań profilaktyczno-wychowawczych Joanna Gruszczyńska, Elżbieta Leśniowska 4 zł
0206 Rekomendacje po konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji”, Analizy i badania nr 12 Elżbieta Ciepucha (red.), Jakub Stempień (red.) 1 zł
0209 Rola doświadczeń w edukacji przyrodniczej i biologicznej Jacek Pacholski (red.), Małgorzata Wiśniowska (red.) 9 zł
0210 Rola obrzędowości w procesie wychowawczym szkoły Sebastian Ciszewski, Barbara Cmela, Elżbieta Czajka, Joanna Gruszczyńska, Anna Pluta, Joanna szewczyk, Bogusław Śliwerski, Idalia Ristok, Mariola Zajdlic 8 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
0214 Rożne obszary edukacji matematycznej, Zeszyt metodyczny nr 25 Kinga Gałązka 9 zł
0215 Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie łódzkim, potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników, Analizy i badania nr 13 Ciepucha (red.), Janusz Moos (red..) 12 zł

Strony