Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Design project, conversion as a vocabulary building process, Zeszyt metodyczny nr 5 Ewa Jastrzębska 2 zł
Wędrówki z ortografią VI Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Pokażemy Wam spektakl Aneta Madziara (red.) 21 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. I Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 31 zł
Jestem Urszula Kowalska 2 zł
Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży (materiały z X Konferencji Akademii Młodych Twórców), Slawomir Szaruga, Krzysztof Rychlicki-Kicior, Dominik Stożek, Anna Bartniak, Marek Rogalski, Marek Bączyński, Dominik Goss, Michał Gałka, Jakub Janiszewski 6 zł
Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunku kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, Analizy i Badania nr 24 Elżbieta Ciepucha 3 zł
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki -z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego- (studium przypadku dla regionu łódzkiego), Analizy i badania nr 20 Elżbieta Ciepucha 6 zł
Poradnictwo zawodowe bliżej uczącego się Małgorzata Sienna (red.) 12 zł
2. Akademia Młodych Twórców (Praca edukacyjna z uczniem zdolnym) Janusz Moos, Sławomir Szaruga 13 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 27 zł
Jubileuszowa XVI Sesja Naukowa z Fizyki, Prace Sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny 30 Włodzimierz Nawrocki (red.), 10 zł
O projekcie edukacyjnym i nie tylko… (Metoda projektu edukacyjnego w pracy szkolnej Mariusz Widawski 7 zł
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w oparciu o wymagania nowej podstawy programowej, Kazimierz Żylak (red.) 5 zł
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
Poradnik dla koordynatorów/organizatorów konkursów szkolnych (Trzy koncepcje organizacji konkursów szkolnych), red. Alicja Oleska 1 zł
Akademia Młodych Twórców w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Sławomir Szaruga 2 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
Konkursy w roku szkolnym 2012/2013 Elżbieta Bytniewska 2 zł
Oczekiwania łódzkich szkół wobec pracodawców z regionu (wyniki badania ankietowego), Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 5 zł

Strony