Wsparcie na starcie II

Projekt „Wsparcie na starcie II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Beneficjentem projektu jest Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i jego realizację przewidziano na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie następujących łódzkich gimnazjów: PG nr 10, 18, 20, 22, 28, 47, łącznie 500 uczących się, w tym 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działanie: 
9.1.2 PO KL
Okres realizacji: 
1.07.2014 – 30.05.2015
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest zwiększenie kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich u wskazanej grupy docelowej o 60% w okresie od września 2014 do czerwca 2015 r. Cel ten doprecyzowano także poprzez wskazanie następujących celów szczegółowych: - zwiększenie umiejętności planowania i kariery edukacyjno-zawodowej o 60% u 90% wskazanej grupy docelowej biorących udział w zajęciach i konsultacjach indywidualnych, - zwiększenie o 60% umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych u 90% wskazanej grupy docelowej biorących udział w zajęciach i konsultacjach indywidualnych, - poszerzenie o 60% wiedzy o sobie, w tym skutecznego eksponowania swoich zalet, rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań i predyspozycji u 90% wskazanej grupy docelowej, - podniesienie wiedzy na temat możliwości wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej u minimum 100 uczniów z 6 gimnazjów, korzystających z ofert Szkolnych Ośrodków Karier.
Grupa docelowa projektu: 
500 uczących się (I, II i III klasy) z 6 łódzkich gimnazjów (nr 10, 18, 20, 22, 28 i 47)
Działania: 
W związku z tym zakres działań w projekcie objął realizację dwóch głównych zadań. Pierwszym z nich jest realizacja zajęć i konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego, w ramach którego 400 uczniów klas II i III ze wskazanych gimnazjów uczestniczy w 25-godzinnych zajęciach grupowych z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia grupowe z doradztwa obejmują następujące zagadnienia: rola pracy w życiu człowieka, umiejętności oceny własnych predyspozycji, sposobów uczenia się, wyboru ścieżki edukacyjnej i planowania kariery zawodowej, informacje o rynku pracy. Do realizacji zajęć zaktualizowany został podręcznik wykorzystywany podczas pierwszej edycji projektu „Wsparcie na starcie”. Ponadto każdy uczestniczący w tym zadaniu uczeń objęty zostanie godzinną konsultacją indywidualną z doradcą zawodowym, w trakcie której stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania. Uczniowie otrzymali podręcznik oraz komplet materiałów edukacyjnych. Drugie zadanie w projekcie polega na utworzeniu i wsparciu początkowej fazy funkcjonowania Szkolnych Ośrodków Kariery w sześciu wskazanych gimnazjach. W tym celu zakupiono podstawowe wyposażenie SzOKu (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, testy predyspozycji oraz materiały biurowe). Do organizacji pracy SzOKów zatrudniono dwóch doradców zawodowych, odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie w trakcie realizacji projektu (jeden odpowiedzialny jest za trzy gimnazja) oraz za działania informacyjne wśród uczących się i ich rodzicw/opiekunów, wspieranie rady pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego. Doradcy w trakcie trwania projektu zorganizują w powyższych szkołach także szereg inicjatyw zawodoznawczych: a) wizyty studyjne (po 2/szkoła) np. do: szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, pracodawców, teatru, instytucji nauki i kultury. b) spotkania z zaproszonymi gośćmi (po 3/szkoła) np. pracodawcami, nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicielami zawodów, ekspertami, rekruterami etc. c) konkursy (po 1 szkoła) z zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego. d) porady indywidualne dla uczniów nie uczestniczących w pierwszym zadaniu e) wsparcie psychologiczne przewidziane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym celu zatrudniono w projekcie także wykwalifikowanego pedagoga. W pierwszym półroczu realizacji projektu doradcy zawodowi przeprowadzili następujące zajęcia zawodoznawcze: 2 spotkania z gośćmi (w PG nr 10 i PG nr 18), na które zaproszony został weterynarz p. Dominik Kowalski, celem spotkania było zapoznanie uczniów z zawodem weterynarza. Zorganizowano także 6 wizyt studyjnych (po 1 dla uczniów PG nr 18, 20, 22, 47 i 2 dla PG nr 10), 5 wizyt odbyło się w Muzeum Fabryki celem wizyt było poznanie historii zakładów przemysłowych – zapoznanie z zawodem włókiennika oraz udział w grze ekonomicznej.