Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Wpis Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jako instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych (2.10/00045/2005) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (co rocznie aktualizowany) potwierdzający spełnienie przez Centrum wymagań jakościowych zawartych
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (od 2005).