SZKOLENIA I DORADZTWO DLA KADRY KIEROWNICZEJ SYSTEMU OŚWIATY W WOJ. ŁÓDZKIM

Opis: 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Formy wsparcia:

a) szkolenia dla przedstawicieli kadry kierowniczej szkół w zakresie wzmacniania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

b) objęcie kadry kierowniczej 432 szkół procesem wspomagania (doradztwo) w oparciu o analizę potrzeb szkoły i plan wspomagania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

c) zorganizowanie w regionie z użyciem platformy www.doskonaleniewsieci.pl sieci współpracy dla kadry kierowniczej szkół i ich animowanie.

 

Działanie: 
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Lider projektu: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie
Partner projektu: 
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
01.12.2017 - 31.08.2019
Cel ogólny: 
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 416 przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego w zakresie planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów wspomagania w 416 szkołach z woj. łódzkiego.
Grupa docelowa projektu: 
Grupę docelową stanowi 432 przedstawicieli 432 szkół z woj. łódzkiego, będących: dyrektorami, wicedyrektorami lub innymi osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole tj. kierownikami zespołów przedmiotowych lub kierownikami świetlic szkolnych, przy czym z jednej szkoły w projekcie będzie mogła wziąć udział tylko jedna osoba z czego min. 50% stanowić będą osoby pracujące w szkołach funkcjonujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich
Wartość projektu: 
3 974 880,70 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 
3 854 130,70 zł