Rekomendacja spotkania Zespołu ds. Edukacji NormalizacyjnejEDUKACJA NORMALIZACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Rekomendacja spotkania Zespołu ds. Edukacji Normalizacyjnej

 

W dniu 11 grudnia 2013 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Edukacji Normalizacyjnej w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjlnych”.

Organizatorem spotkania były Anna Siennicka i Donata Andrzejczak – nauczyciele konsultanci Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z następujących szkół ponadgimnazjalnych:

·           Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

·           Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi

·           Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

·           Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

·           Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA w Łodzi

·           Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi

·           Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

Swoją nieobecność usprawiedliwili nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 oraz Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, dla których przeprowadzono konsultacje indywidualne.

Uczestnikami Zespołu są nauczyciele przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego między innymi w branży ekonomicznej, turystyczno-hotelarskiej, kosmetycznej, spożywczej i budowlanej.

Tematem wiodącym spotkania była „Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć? Według wszystkich uczestników spotkania edukacja normalizacyjna powinna być niezbędnym elementem kształcenia zawodowego, kształtowaniem postaw konsumenckich i obywatelskich. Chociaż we wszystkich reprezentowanych obszarach zawodowych nauczyciele korzystają z norm i nie wyobrażają sobie wykonywania zadań zawodowych bez ich stosowania, to jednak brak jest wiedzy na temat ich tworzenia,  całego systemu normalizacyjnego oraz korzyści związanych z uczestnictwem w procesie normalizacji. W tej kwestii oczekują wsparcia merytorycznego.

Następnie nauczycielom zaprezentowane zostały wybrane działania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2013/2014 dotyczące wdrożenia do praktyki szkolnej modelu edukacji normalizacyjnej, które poddano dyskusji, modyfikacji i uzupełnieniom. W każdej ze szkół należy przeprowadzić pogłębioną analizę, w jakim wymiarze w poszczególnych zawodach zagadnienia normalizacyjne są ujęte programach kształcenia zawodowego oraz jakie działania można podjąć w szkole w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej.

Kolejnym etapem sesji było wskazanie przez nauczycieli zagadnień, które są dla nich istotne do uwzględnienia w module „Normalizacja”.

Pierwsza grupa wskazała:

1.      Pojęcia podstawowe związane z normalizacją (norma, standaryzacja, cele normalizacji, certyfikacja, kto i jak tworzy normy?).

2.      Polskie i europejskie znaki jakości.

3.      Systemy zarządzania jakością.

Druga grupa wskazała:

1.      Normy w zawodach obowiązujące w Unii Europejskiej – czy zgadzają się z polskimi (kosmetyka, masaż, administracja).

2.      Normy w BHP, ochronie środowiska, danych osobowych.

Wskazana przez nauczycieli tematyka zostanie uwzględniona w opracowywanym module „Normalizacja”.

W ramach dalszej pracy zespołu zaplanowano opracowanie scenariuszy wraz z pakietami (materiały, prezentacje, ćwiczenia) na potrzeby przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji normalizacyjnej, zorganizowanie warsztatów dla liderów edukacji normalizacyjnej w zakresie wsparcia ich działań związanych z wdrażaniem edukacji normalizacyjnej w szkole, wymianę doświadczeń, rozwiązań organizacyjnych i metodycznych oraz popularyzowanie dobrych praktyk szkół w tym zakresie.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 14 stycznia 2014 roku o godzinie 14.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, sala nr 3, podczas którego odbędzie się również wykład nt: „Polskie i europejskie znaki jakości”.

 

 

Opracowała:

 

Anna Siennicka