Przygotowanie innowacyjnych programów kształcenia zawodowego

Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach prowadzone są we współpracy z Instytutem Technologii i Eksploatacji w Radomiu prace nad opracowaniem 21 modułowych programów kształcenia zawodowego i 272 pakietów edukacyjnych (materiał dla nauczyciela i ucznia):

  • etap I (2005) – modułowe programy kształcenia dla 10 zawodów (np. dla zawodu: technik organizacji reklamy, technik prac biurowych, technik poligraf, technik księgarstwa, technik elektroniki medycznej, technik urządzeń sanitarnych, cukiernik) oraz 73 pakietów edukacyjnych dla 3 zawodów: opiekunka środowiskowa (16), technik elektryk (42) i technik informatyk (15);
  • etap II (2006) - modułowe programy kształcenia dla 11 zawodów (np. technik geodeta, technik optyk, technik masażysta, technik teleinformatyk, technik odlewnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, ratownik medyczny) oraz 137 pakietów edukacyjnych dla 4 zawodów: technik handlowiec (21), technik technologii chemicznej (38), renowator zabytków architektury (36), monter instalacji i urządzeń sanitarnych (17), elektromechanik (25);
  • etap III (projektowane prace na rok 2007) – 62 pakiety edukacyjne dla 4 zawodów: technik poligraf (18), technik księgarstwa (11), operator obrabiarek skrawających (18), piekarz (15).