Projekt EuBuildIT

W ramach programu SOCRATES COMENIUS

 

Projekt EuBuildIT powstaje we współpracy pomiędzy uczelniami, ośrodkami szkoleń dla nauczycieli, ośrodkami kształcenia na odległość oraz muzeami z sześciu krajów europejskich. Jego celem jest przedstawienie obiektów architektonicznych jako świadków europejskiego dziedzictwa kulturowego. Uczniom szkół podstawowych projekt ma ukazać zasadnicze cechy takich obiektów oraz skłonić do ich interpretacji. Uczniom szkół ponadpodstawowych ma uzmysłowić dodatkowo problemy społeczności, które te obiekty wznosiły.
W zakresie podnoszenia jakości nauczania zadaniem projektu jest opracowanie pakietów (modułów) edukacyjnych w języku angielskim, fińskim, galicyjskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim i semickim. Pakiety będą ponadto zwracać uwagę na takie kwestie, jak język ojczysty, języki obce, historię, geografię, socjologię oraz edukację religijną i filozoficzną. Odbiorcami będą nauczyciele szkolni i akademiccy, studenci, uczniowie, pozostały personel dydaktyczny i kulturalny w placówkach edukacyjnych, muzeach, bibliotekach, archiwach, ośrodkach badawczych i szkoleniowych, a także pozostali użytkownicy internetu zainteresowani problemem. Efekty projektu będą zarówno wirtualne (wielojęzyczna interaktywna i multimedialna witryna internetowa, warsztaty on-line), jak i rzeczywiste (warsztaty, zajęcia szkolne, wielojęzyczne programy nauczania oraz materiały szkoleniowe). Każdy z krajów uczestniczących w projekcie opracuje własny temat, opisujący zwłaszcza obiekty architektury charakterystyczne dla danego regionu.

Projekt On-lang.net
 

  1.