Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej

Działanie: 
9.2 PO KL
Okres realizacji: 
1.09.2014 – 30.06.2015
Grupa docelowa projektu: 
40 uczących się z techników działających w ramach ZSP Nr 9 w Łodzi, ZSR w Czarnocinie w zawodzie technik energetyk
Działania: 
Planowane działania: realizacja specjalizacyjnych zajęć edukacyjnych prowadząca do usystematyzowania wiedzy niezbędnej do udziału w praktykach dla 40 uczniów w zakresie urządzeń i technologii eksploatacji źródeł energii odnawialnej; realizacja praktyk/staży u pracodawcy Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii; organizacja egzaminu dla U pozwalającego na uzyskanie uprawnień zawodowych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; organizacja konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego i CV w ramach funkcjonowania Szoków (2h konsultacji dla 40 uczniów).