Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Aktualności

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” 
 
Czas realizacji: 1 lipca 2021r. – 30 czerwca 2023r.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 123,91 PLN
 
Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).
 
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi został utworzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.
 
W ramach grantu zostało objęte wsparciem 7 ogólnodostępnych placówek oświatowych: 
Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi
Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej - Curie w Zduńskiej Woli 
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi 
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi
Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu
 
SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.
Adresaci: 
  • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe; 
  • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół;
  • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem przedszkola i szkoły.
 
W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.
 
 
Działania SCWEW obejmują między innymi: 
  1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej. 
  2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
  3. Wspieranie kadry kierowniczej.
  4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy. 
  5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
  6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym. 
  7. Współpraca z partnerami:
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, 
Uniwersytet Łódzki – Katedra Badań Edukacyjnych.