Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu, na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, opracowanie opisów standardów kwalifikacji wybranych zawodów. Opisy te po dokonaniu ich ewaluacji i zrecenzowaniu są poddawane procedurze zatwierdzenia. Do tej pory Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego opracowało opisy kwalifikacji zawodowych dla 25 zawodów (m.in.:. technik logistyk, technik teleinformatyk, blacharz samochodowy, nauczyciel przedsiębiorczości, sekretarka, pracownik biurowy, handlowiec, itp.).