Mechanik taboru tramwajowego ET1

Projekt „Mechanik taboru tramwajowego ET1” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Beneficjentem projektu jest Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i jego realizację przewidziano na okres od 1 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Grupę docelową stanowi 80 uczących się z ZSZ i techników funkcjonujących w ramach: ZSP 7, ZSP 9, ZSP 22 i ZST-I w Łodzi w klasach przygotowujących do takich zawodów jak: technik mechanik, elektromechanik, mechatronik oraz elektryk o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniowie zdolni i chcący podnieść swoje kwalifikacje. 

Działanie: 
9.2 PO KL
Okres realizacji: 
1.08.2014 – 30.06.2015
Cel ogólny: 
Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 80 uczniów z opisanych wyżej szkół z zakresu kompetencji społecznych oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci oraz umiejętności zawodowych do 30.06.2015 roku. Cel ten doprecyzowano także poprzez wskazanie celów szczegółowych: - zwiększenie wiedzy i kompetencji personalnych i społecznych o 58% u wskazanej grupy docelowej dzięki uczestnictwu w doradztwie indywidualnym organizowanym przez Szkolne Ośrodki Karier, - zwiększenie wiedzy i umiejętności o 70% u wskazanej grupy docelowej z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci elektrycznych dzięki uczestnictwu w zajęciach praktycznych, - zwiększenie wiedzy i świadomości na temat funkcjonowania firmy oraz umiejętności zawodowych dzięki uczestnictwu wskazanej grupy docelowej w praktykach zawodowych, - uzyskanie uprawnień zawodowych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem przez 80% uczniów ze wskazanej grupy docelowej.
Grupa docelowa projektu: 
80 uczących się z techników działających w ramach ZSP 7, ZSP 9, ZSP 22 i ZST-I .
Działania: 
W związku z tak zakreślonym celem głównym oraz celami szczegółowymi w projekcie zaplanowano realizację działań, które umożliwią ich osiągnięcie. Pierwszy etap projektu polegał zatem na realizacji specjalizacyjnych zajęć edukacyjnych „Mechanik taboru tramwajowego ET1” w ramach których przeprowadzono 40 godzin programu zajęć edukacyjnych. Program ten obejmował 30 godzin dydaktycznych zajęć mechatronicznych i na temat eksploatacji i naprawy taboru tramwajowego oraz 10 godzin zajęć przygotowujących do egzaminu. Zajęcia te prowadzili specjaliści w tej dziedzinie: dwóch pracowników firmy MPK-Łódź Sp. z o.o.: Pan Witold Talar i Radosław Dąbek oraz dr Artur Szczęsny z Politechniki Łódzkiej. Dla usprawnienia nauki uczniów opracowano dla nich publikację edukacyjną dotyczącą eksploatacji i naprawy taboru tramwajowego. Zakupiono ponadto stanowisko szkoleniowe do badania kół biegowych bez wywiązywania wózków z tramwaju. Zajęcia zakończą się przeprowadzonym zaliczeniem wewnętrznym. Kolejnym etapem projektu jest realizacja praktyk i staży w MPK-Łódź. 60 uczniów objętych zostało praktykami, a 20 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki zaliczenia egzaminu wewnętrznego biorą udział w płatnych stażach. Praktyki rozpoczęły się 12.01.2015 w zajezdniach tramwajowych MPK-Łódź przy ul. Tramwajowej i Pabianickiej, staże zaś rozpoczną się 2.02.2015. Uczniowie pod kierunkiem specjalistów z firmy przyjmującej na praktyki i staże zapoznają się ze specyfiką pracy przy naprawie i eksploatacji pojazdów tramwajowych. Zakupione zostały dla uczniów specjalistyczne ubrania robocze oraz odbyli oni szkolenie BHP. W ramach projektu zorganizowane zostaną także konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego w ramach funkcjonowania Szkolnych Ośrodków Karier. Każdy uczestnik projektu objęty zostanie wsparciem w postaci 2-godzinnego indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego wypracowany zostanie pod okiem doradcy zawodowego Indywidualny Plan Działania. Każdy uczeń otrzyma ponadto czytnik e-book wraz z wgranymi 3 lekturami dotyczącymi planowania ścieżki kariery zawodowej, autoprezentacji i komunikacji. Projekt zakończy się organizacją egzaminu dla uczniów uczestniczących w projekcie pozwalającego na uzyskanie uprawnień zawodowych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Egzamin ten przeprowadzony zostanie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, dzięki czemu uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji (uprawnienia typu E).