Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Aktualności

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego  z zakresu Zarządzania Oświatą.
 
Adresatami kursu są nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1661), zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.
 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 17 września  2021 r. Planowany termin zakończenia zajęć:  30 czerwca 2022 r. Kurs trwa dwa semestry, łączna liczba wszystkich godzin zajęć dydaktycznych: 250,  zajęcia realizowane będą w systemie weekendowym: piątek-6 godz., sobota-8 godz.., niedziela-8 godz.
 
Szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z wymogami określonymi w Ramowym Planie i Programie Kursu z zakresu Zarządzania Oświatą zatwierdzonym przez ministra 10 listopada 2015 r.