Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy

O PROJEKCIE

Projekt innowacyjny „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer konkursu POKL/I/9.2/IN/11.
Okres realizacji projektu: 

Projekt realizowany we współpracy z 5 szkołami zawodowymi (Technikami) wchodzącymi w skład:

  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5;
  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10;
  3. Zespół Szkół Przemysłu Mody;
  4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15;
  5. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19.Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego składać się będzie z 5 modułów:

  1. Poznaję siebie uwzględniający tematykę równości szans kobiet i mężczyzn;
  2. Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego;
  3. Regionalny i ponadregionalny rynek pracy uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów "męskich" i "kobiecych" i wytyczne do zmiany takiego myślenia;
  4. Kwalifikacje zawodowe. Krajowa i Europejskie Ramy Kwalifikacji;
  5. Indywidualny Plan Działania.Ponadto program zawierać będzie konsultacje indywidualne dla każdego ucznia.

Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego zostanie uzupełniony o materiały i narzędzia dydaktyczne wspierające jego wdrożenie w postaci Poradnika dla Nauczyciela oraz Przewodnika dla Ucznia.

Istotnym elementem tworzonego programu jest uwzględnienie podczas planowania i prowadzenia zajęć języka równościowego.

 

Strona projektu: www.innowacyjny.wckp.lodz.pl

Okres realizacji: 
1.12.2011- 30.06.2014
Cel ogólny: 
Celem projektu jest wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki edukacyjnej nowego rozwiązania w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego służącego modernizacji oferty szkół kształcenia zawodowego.
Grudzień 2011