Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji

Działanie: 
PO KL Priorytet III, Działanie 3.5
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.02.2013 – 30.09.2014
Cel ogólny: 
poprawa kompleksowego wsparcia szkół poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu doskonalenia nauczycieli w 63 szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łódź i pilotażowe wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia szkół na podstawie opracowanych planów wspomagania spójnych z potrzebami rozwojowymi tych placówek.
Grupa docelowa projektu: 
1563 nauczycielek i nauczycieli z 63 szkół i przedszkoli z terenu Miasta Łodzi według następującego podziału: • 6 Przedszkoli Miejskich, • 30 Szkół Podstawowych, • 10 Gimnazjów, • 7 Liceów Ogólnokształcących, • 7 Techników, • 3 Szkoły Zawodowe.
Działania: 
W ramach projektu zostaną zrealizowane działania merytoryczne ukierunkowane na kompleksowe wsparcie szkół poprzez: a) przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej z placówek objętych projektem na podstawie dwóch rocznych ofert; b) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia; c) opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania. W każdej z placówek objętych projektem zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, a następnie proces wspierania dyrektorów i nauczycieli poprzez warsztaty i spotkania w grupach oraz konsultacje indywidualne. Ponadto, utworzone zostaną sieci współpracy i samokształcenia w ramach których odbędą się wykłady, warsztaty i konsultacje grupowe. W celu wymiany doświadczeń, uczestnicy wykorzystają platformę internetową uruchomioną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, która będzie stanowić płaszczyznę komunikacji między uczestnikami projektu. Opracowany zostanie Powiatowy Program Wspomagania, zawierający informacje na temat realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na terenie powiatu, który zostanie przekazany placówkom, bibliotekom i władzom oświatowym.