Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia

Działanie: 
PO KL Priorytet IX, Działanie 9.4
Lider projektu: 
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Okres realizacji: 
1.02.2010 – 31.06.2011
Cel ogólny: 
podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno –komunikacyjnych (ICT) w dydaktyce, ze szczególnym uwzględnieniem platformy e-learningowej jako narzędzia wspierającego kształcenie przez 300 nauczycieli wszystkich przedmiotów z gimnazjów, liceów ogólnokształcących, profilowanych i uzupełniających z województwa łódzkiego.
Grupa docelowa projektu: 
300 aktywnych zawodowo nauczycieli wszystkich przedmiotów z gimnazjów, liceów ogólnokształcących, profilowanych i uzupełniających z województwa łódzkiego prowadzonych przez Jednostki samorządu Terytorialnego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje kluczowe w zakresie stosowania technologii ICT uczestnicząc w kursach doskonalących w ramach projektu.
Strona internetowa: 
Działania: 
a) organizacja kursu „Projektowanie i wdrażanie zdalnych form kształcenia” w wymiarze 116 godzin. b) organizacja kursu „Administrowanie platformą zdalnego kształcenia” w wymiarze 116 godzin.
luty 2010