Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie i promowanie różnych form nabywania nowych i zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego, usuwanie barier utrudniających dostęp do Edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, modernizacja i wyposażenie obiektów edukacyjnych, wdrożenie systemu koordynacji i monitoringu kierunków kształcenia w relacji: województwo, powiat, gmina – w kontekście potrzeb rynku pracy i zarobkowej migracji regionalnej.

Założenia projektu: W ramach projektu zakupiono stacje technodydaktyczne w celu doposażenia Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zakupiony sprzęt jest stosowany w kształceniu mechatronicznym z uwzględnieniem możliwości osiągania wszystkich rodzajów kwalifikacji (ponadzawodowych, ogólnozawodowych, podstawowych dla zawodu i specjalistycznych) oraz z wykorzystaniem technologii e-lerningowej i systemu kształcenia modułowego. Przedmiotem projektu było doposażenie wchodzących w skład Pracowni Mechatronicznej laboratoriów w zakresie: urządzeń mechatronicznych, robotyki, obrabiarek CNC, kształcenia na odległość.

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany przede wszystkim do organizacji zajęć dla młodzieży szkolnej w ramach kształcenia formalnego i pozaformalnego a także dla nauczycieli zawodu oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z zasadami kształcenia ustawicznego. Projekt poprzez prowadzenie części zajęć z wykorzystaniem kształcenia na odległość ma wyrównać szanse w dostępie do edukacji dla osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich. Wartością dodaną projektu jest również zmniejszenie bezrobocia w regionie łódzkim.

Zakłada się, że zakupiony umożliwi prowadzenie zajęć dla wszystkich grup osób zainteresowanych edukacją mechatroniczną:

  • uczniów ponadgimnazjanych szkół zawodowych (technik mechatronik, technik elektronik, technik mechanik, monter - mechatronik, operator obrabiarek skrawających itp.),
  • pracowników przedsiębiorstw,
  • nauczycieli szkół zawodowych.

Projekt miał charakter innowacyjny ze względu na:

  1. Innowacyjne w skali kraju wyposażenie w zakresie mechatroniki, szczególnie laboratorium urządzeń mechatronicznych, wyposażone w zautomatyzowaną linię produkcyjną oraz laboratorium robotyki wyposażone w sześć robotów przemysłowych zasługują na miano pracowni innowacyjnych,
  2. Zastosowanie w procesie kształcenia mechatroniki technologii e-learningowej
    Każde zajęcia specjalizujące wymagają właściwego wprowadzenia oraz wyrównania poziomu uczących się. W projekcie proponuje się, żeby ta część zajęć, która nie wymaga bezpośredniego wykorzystania maszyn  i urządzeń, a więc zajęcia łączące teorię z ćwiczeniami praktycznymi na poziomie symulacyjnym, odbywała się drogą elektroniczną. W ten sposób uczniowie zanim trafią na zajęcia do pracowni Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będą mieli odpowiednie przygotowanie teoretyczne, które zdobywać przy czym wymagane umiejętności będą kształtowane w indywidualnym tempie. E-learning pozwoli zatem na efektywne wykorzystanie pracowni i jednocześnie zwiększy ich dostępność. Innowacyjność tego podejścia polega na tym, że zagadnienia omawiane na zajęciach e-learnigowych będą wymagały przygotowania unikatowych materiałów szkoleniowych (nie ma dostępnych kursów z mechatroniki). Ponadto byłoby to pierwsze w kraju wykorzystanie w praktyce szkolnej e-learningu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Innowacyjny w skali kraju system prowadzenia kształcenia modułowego
    Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki, który powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia oraz umiejętnością oceny własnych możliwości. Wprowadzenie systemu kształcenia modułowego zdecydowanie ułatwia ukształtowanie takiej sylwetki absolwenta. Kształcenie modułowe umożliwia pokonanie ograniczeń typowych dla kształcenia przedmiotowego, a przede wszystkim zrywa z podziałem na kształcenie teoretyczne i praktyczne, i jest ukierunkowane na jednoczesne kształtowanie umiejętności praktycznych i intelektualnych.

Strona internetowa projektu: http://roem.wckp.lodz.pl

 

Działanie: 
Osi Priorytetowa V, Działanie V.3 - Infrastruktura Edukacyjna RPO WŁ
Okres realizacji: 
05.2010 – 12.2010 (realizacja założeń projektowych do 2015 r.)
Cel ogólny: 
Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Grupa docelowa projektu: 
Młodzież szkolna w ramach kształcenia formalnego i poza formalnego , nauczyciele zawodu oraz osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z zasadami kształcenia ustawicznego. Liczba osób korzystających z infrastruktury dydaktycznej – zakładano przeszkolenie co najmniej 1480 uczniów z Łodzi i regionu łódzkiego oraz około 200 osób dorosłych.
Maj 2010