Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Nr szybkiej informacji: 
2
Adresat: 
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego
Informacja o wydarzeniu: 

                                                     Kurs Kwalifikacyjny

dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje organizację
i przeprowadzenie Kursu Kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego według ramowego programu MEN.

CEL KURSU

·       doskonalenie kompetencji językowych i metodycznych uczestników kursu umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i I etapie edukacyjnym zgodnie z wymogami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. 2017 poz. 1575) 

ADRESACI  KURSU:

Nauczyciele czynni zawodowo legitymujący się:

  • dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym uprawniającym
    do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej
  • minimum 2-letnią praktyką zawodową
  • certyfikatem językowym wskazanym w w/w rozporządzeniu MEN lub uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)

ORGANIZACJA KURSU:

·      zgłoszenia przyjmowane są do 28 września 2018 r.

·      termin egzaminu wstępnego (testu) z języka angielskiego: 28 września godz. 18.30 (sala 201)

·      planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018 r.

·      planowany termin zakończenia zajęć: czerwiec 2018 r.

·      realizacja zajęć: minimum dwa weekendy w miesiącu (piątek – 6 godz. (15.00-20.00),
sobota – 8 godz. 9.00-15.45)

·      łączna liczba godzin wszystkich zajęć: 270 (240 wynikających z obowiązującego Programu Kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym
dla nauczycieli nauczania początkowego
, zatwierdzonego przez Podsekretarza Stanu Lecha Sprawkę 10.10.2001 r., w tym 60 godzin praktyk, pozostałe godziny wynikają z reformy systemu oświaty, zmian w dydaktyce nauczania języków obcych i zapotrzebowania uczestników)

·      koszt kursu 1800 zł (możliwa płatność w ratach)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o rejestrację na stronie www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Koordynator kursu:

Zofia Kordala tel.: (42) 678 33 78 wew.208 z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl

Organizator: 
Zofia Kordala