Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Nr szybkiej informacji: 
1
Adresat: 
nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1661), zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje realizację kursu kwalifikacyjnego  z zakresu Zarządzania Oświatą.

ADRESACI  KURSU:

nauczyciele posiadający wykształcenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1661), zainteresowani ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

 

ORGANIZACJA KURSU:

  • planowany termin rozpoczęcia zajęć: 25 września  2020 r.,
  • planowany termin zakończenia zajęć:  30 czerwca 2021 r.,
  • kurs trwa dwa semestry,
  • łączna liczba wszystkich godzin zajęć dydaktycznych: 250,
  • zajęcia realizowane będą w systemie weekendowym: piątek-6 godz., sobota-8 godz.., niedziela-8 godz.
  • co najmniej 70% zajęć w każdym z obszarów tematycznych kursu prowadzonych jest w formie warsztatów i realizacji zadań praktycznych,

koszt kursu: 1800 zł.

Szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z wymogami określonymi w Ramowym Planie i Programie Kuru z zakresu Zarządzania Oświatą zatwierdzonym przez ministra 10 listopada 2015 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną: (https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/62699  lub https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tDISDcA7nkOWIxZ-dMY3...) do 24 września 2020 r. 

 

Kierownik/organizator: Elżbieta Kolczyńska tel.: (42) 678 33 78 wew.208.

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim.

\…………………………………………  

Organizator: 
Zofia Kordala