Kursy kwalifikacyjne

Nr szybkiej informacji: 
14
Adresat: 
Osoby chcące uzyskać uprawnienia pedagogiczna do nauczania zawodu
Informacja o wydarzeniu: 

Kurs kwalifikacyjny

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2017/2018 kursu pedagogicznego .

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób posiadających  minimum średnie wykształcenie techniczne oraz maturę lub dyplom mistrza
w zawodzie,  w którym zostanie zorganizowany proces kształcenia, prowadzony będzie w wymiarze 150 godzin dydaktycznych, w tym podstawy wiedzy i nauczaniu i wychowaniu 60 godzin i metodyka kształcenia praktycznego -90 godzin.

Po ukończeniu wymienionego kursu nauczyciele uzyskają kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Koszt kursu dla nauczycieli zajęć praktycznych (150 godzin) wynosi 900 zł – możliwość wniesienia opłat w dwóch ratach – pierwsza rata płatna w dniu rozpoczęcia kursu.

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA INSTRUKTORÓW  PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Czas trwania 80 godzin (70 godziny zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki,  10 godzin praktyka metodyczna). Koszt kursu– 600 zł

Wymagania wstępne dla uczestników

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu, tj.:

1) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

2) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać

 

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (w czwartki od godz. 16.00 – 20.00
i w soboty od godz. 9.00 – 15.30 - ewentualnie do ustalenia z grupą).
Informujemy, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez specjalistów – psychologów, pedagogów, edukatorów oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, organizujących od wielu lat proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: msienna@poczta.fm (karta zgłoszenia- do pobrania ze strony internetowej www.wckp.lodz.pl).

Dokument potwierdzający poziom wykształcenia - oryginał lub uwierzytelniony odpis, zaświadczenie ze szkoły o aktualnym zatrudnieniu w charakterze nauczyciela) prosimy przekazać na adres Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
ul Kopcińskiego 29, lub osobiste skontaktowanie się z Panią Teresą Adamczyk najlepiej do dnia 30 września 2017 roku  tel.  (0-42) 678-33-78 w. 102, tel/fax (0-42) 678-07-98 lub (0-42) 678-10-85.

 

Opracował(a):

 

Małgorzata Sienna

Organizator: 
Małgorzata Sienna