XLIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Nr komunikatu: 
1
Rok szkolny: 
2013/2014
Autor: 
Danuta Górecka

XLIV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich
 i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej udział w Olimpiadzie daje uczniom możliwość pogłębienia wiedzy humanistycznej, sprawdzenia własnych możliwości intelektualnych, przeżycia szczególnego spotkania z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach oraz ze znanymi badaczami literatury
 i języka
. Komitet Okręgowy w Łodzi może pochwalić się dużymi osiągnięciami na polu olimpijskich zmagań. W ubiegłym roku szkolnym 10 uczniów zakwalifikowało się do zawodów centralnych,
9 -  uzyskało tytuł finalisty
, 1 został laureatem.

Lista finalistów  i laureatów:

1.      Zofia Andryskowska –  finalistka (I LO w Łodzi; nauczyciel-opiekun: Bożena Anuszczyk)

2.      Magdalena Hilt - finalistka (I LO w Łodzi; nauczyciel-opiekun: Bożena Anuszczyk)

3.      Magdalena Gontarek – finalistka  (II LO w Tomaszowie Mazowieckim; nauczyciel-opiekun: Urszula Stefaniak)

4.      Paulina Kaźmierczak – finalistka (XXVI LO w Łodzi  nauczyciel-opiekun: Regina Ogińska)

5.      Marta Tomczak – finalistka (III LO w Łodzi; nauczyciel-opiekun: Marta Pałkowska)

6.      Ewelina Krawczyk – finalistka (XXI LO w Łodzi; nauczyciel-opiekun: Katarzyna Józefczyk)

7.      Grzegorz Drąg – finalista (XXI LO w Łodzi; nauczyciel-opiekun: dr Marcin Górecki)

8.      Karol Gromek – laureat (Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu; nauczyciel-opiekun: Beata Jeziorowska)

9.      Dominika Misztela – finalistka (I LO w Piotrkowie Trybunalskim; nauczyciel-opiekun: Adam Grelowski)

10.  Madalena Woszczyk – finalistka ( LO w Rawie Mazowieckiej ; nauczyciel-opiekun: Joanna Sroga)

 

 

Komitet Okręgowy w Łodzi gratuluje wszystkim laureatom i finalistom tak wspaniałych wyników, wyraża uznanie dla efektywnej pracy nauczycieli opiekujących się olimpijczykami, dziękuje dyrektorom szkół za stworzenie dogodnych warunków, umożliwiających młodym pasjonatom literatury i języka polskiego rozwijanie humanistycznych zainteresowań. Czekamy na kolejne sukcesy.

 

W bieżącym roku szkolnym terminy XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego są następujące:

Zawody szkolne powinny odbyć się w szkołach do końca listopada 2013 r. Dokumentację zawodów szkolnych trzeba przesłać do komitetu okręgowego do 14 grudnia  2014 r. (termin nieprzekraczalny). Komitety okręgowe mogą nieco zmodyfikować ten termin ze względów organizacyjnych.

 

Zawody okręgowe (II stopnia) - w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

 • pisemne – 15 lutego 2014 r. (sobota)
 • ustne – 8 marca 2014 r. (sobota)

Zawody ogólnopolskie (III stopnia) - odbędą się w dniach 10-12 kwietnia 2014 r. w Konstancinie
i w Warszawie.

Finał – uroczyste wręczenie nagród laureatom i ich nauczycielom – czerwiec 2014 r. w Warszawie.

Wszystkim zainteresowanym Olimpiadą przypominamy, że udział w zawodach I stopnia polega na napisaniu jednej obszernej, samodzielnej pracy na wybrany temat.

 

Komitet Główny OLiJP postanowieniem Prezydium KG OLiJP z dnia 11 grudnia 2012 roku,
w sprawie tematów przygotowywanych podczas zawodów I stopnia, informuje o zmianach niektórych wytycznych:

 1. Objętość pracy powinna wynosić od 10 do 15 stron z bibliografią.
 2. Podana lista lektur określa horyzont wiedzy, którego uwzględnienie pozwoli na przygotowanie pracy na wysokim poziomie. W miarę możliwości uczeń powinien sięgnąć do wskazanych pozycji bibliograficznych, jednak w przypadku trudności z dostępem do wszystkich wymienionych tytułów może dokonać wyboru.
 3. W obecnej edycji Komitet Główny zmniejsza zakres lektur wskazanych do danego tematu.
 4. Prace na etapie szkolnym powinny mieć formę rozprawki.

W tym roku szkolnym zaproponowano młodzieży następujące tematy rozprawek:

 1. Topos miejsca przyjemnego (locus amoenus) w literaturze epok dawnych: postacie i funkcje
 2. Między indywidualizmem a wspólnotą. Paradoksy ludzkich doświadczeń w dramacie polskiego romantyzmu.
 3. Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) - wybitny poeta krajowego romantyzmu.
 4. W poszukiwaniu straconego czasu. Pamięć jako mechanizm psychologiczny, zasób kulturowy i tworzywo literackie.
 5. HERB WYGNANIA. DIARYSTYKA DRUGIEJ EMIGRACJI (dodany na Państwa prośby
  o temat dotyczący literatury XX wieku).
 6. Rodzina, ach, rodzina. Językowy obraz relacji rodzinnych w polszczyźnie.

tematy teatrologiczne:

1.     Dramat i teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza a polska awangarda XX wieku.

2.     Kształtowanie przestrzeni w teatrze XX i XXI wieku.

Powyższe tematy wraz z sugestiami interpretacyjnymi (dyspozycjami) i bibliografią trzeba odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej OLiJP http://www.olijp.pl (w zakładce: Tematy na zawody szkolne XLIV OLiJP).  Zachęcamy uczniów i nauczycieli do uważnego przeglądania tej strony, bowiem zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu. Tu publikowany jest również Przewodnik po tematach wraz z Listą lektur obowiązkowych dla uczestników Olimpiady Polonistycznej.

Uczeń podczas zawodów szkolnych pisze pracę pod kierunkiem nauczyciela, który następnie kieruje ją do zawodów okręgowych, opatrując odpowiednią recenzją i konkluzją: kieruję do zawodów II stopnia. Do każdej pracy powinna być dołączona również druga recenzja innego szkolnego polonisty. Przypominamy nauczycielom o konieczności rzetelnego sprawdzania prac oraz
o obowiązku sporządzania wnikliwej recenzji, rzeczowo uzasadniającej decyzję
o skierowaniu pracy do zawodów okręgowych.

Po zrecenzowaniu prac przez polonistów zakwalifikowani uczniowie powinni mieć możliwość przeprowadzenia we własnej grupie lub na szerszym forum (klasowym, koła zainteresowań) prezentacji swych rozprawek i dyskusji nad nimi, co byłoby zarazem sprawdzianem ich szkolnej wiedzy literackiej i językowej (na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum). Szkoła do 14 grudnia 2014 r. (termin nieprzekraczalny) przesyła do Komitetu Okręgowego w Łodzi (pod adres XXVI LO – 94-029 Łódź, ul. Wileńska 22a, tel. 686-86-15) prace wraz z recenzjami nauczycieli, sprawozdaniem opisowym z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady i protokołem (zawierającym nazwiska i imiona kandydatów do zawodów II stopnia, tematy wybrane przez uczestników, akceptację prowadzącego nauczyciela
i potwierdzenie szkoły).

Jury Komitetu Okręgowego czyta wszystkie nadesłane prace i wybiera autorów najlepszych
z nich do zawodów II stopnia. Podstawowe kryteria oceny to:

Ø  samodzielność i oryginalność opracowania,

Ø  wyraziste zasady budowy wywodu (kompozycja),

Ø  językowy poziom wypowiedzi (poprawność języka, spójność wywodu, styl
i odpowiedni dobór środków stylistycznych).

Odrzucenie rozprawki wymaga szczegółowego uzasadnienia przygotowanego przez dwóch jurorów. Rozprawka oceniana jest w skali od 0 do 60 punktów; do zawodów okręgowych kwalifikowani są autorzy prac, które zostały ocenione na co najmniej 45 punktów.

Zawody okręgowe (II stopnia) i zawody ogólnopolskie (III stopnia) są dokładnie opisane
w Regulaminie Olimpiady Polonistycznej zamieszczonym na stronie internetowej (http://www.olijp.pl). Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni ten dokument dokładnie prześledzić
, ponieważ znajdą w nim wiele ważnych informacji. Dowiedzą się z niego m.in., jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać finalistą i laureatem Olimpiady,  jakie uprawnienia zapewnia Olimpiada.

 

Komitet Okręgowy OLiJP w Łodzi ma nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak
w latach ubiegłych, nie zabraknie uczniów chętnych do zgłębiania wiedzy humanistycznej
i zmierzenia się z olimpijskimi wyzwaniami, do czego na pewno zachęcą nauczyciele języka polskiego. Olimpiada Polonistyczna to nie tylko konkurs przynoszący zwycięzcom wymierne efekty w postaci zwolnienia z egzaminów, ale również intelektualna podróż i duchowa przygoda. Już zorganizowanie pierwszego etapu Olimpiady w szkole aktywizuje uczniów i przyczynia się do wzrostu zaciekawienia przedmiotami humanistycznymi. Ten piękny konkurs otwiera przed młodzieżą szansę osiągnięcia satysfakcji z własnych dokonań, a szkole zapewnia niekwestionowany prestiż.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady życzymy sukcesów podczas kolejnych etapów konkursu, a nauczycielom-opiekunom wielu okazji do radości z osiągnięć młodzieży.

Niezbędnych informacji na temat Olimpiady udziela Danuta Górecka (sekretarz Komitetu Okręgowego OLiJP w Łodzi).

                   Telefon do pracy – 042 678 33 78 (ŁCDNiKP)                   Telefon dom. – 042 670 91 24

                   Adres internetowy – danutagorecka@gmail.com

Informacje na temat Olimpiady można również znaleźć na stronie ŁCDNiKP (w zakładce odnoszącej się do Pracowni Edukacji Humanistycznej).

 

 

Opracowała:

 

Danuta Górecka

(Kierownik Pracowni Edukacji Humanistycznej)

wtorek, 10. Wrzesień 2013
czwartek, 2. Styczeń 2014