TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Nr szybkiej informacji: 
37
Adresat: 
zainteresowani nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

TERAPIA PEDAGOGICZNA – kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Uprzejmie informujemy, że ŁCDNiKP planuje organizację kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej.

 

Celem kursu jest umożliwienie zainteresowanym nauczycielom osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych. Adresaci będą przygotowani do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać:

 • wiedzę o warunkach sprzyjających   rozwojowi dziecka,
 • umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka w sferze motywacji do uczenia się i w zakresie posiadanych umiejętności  oraz możliwości uczenia się,
 • umiejętność wykorzystania metod wspomagających rozwój dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych w  pracy indywidualnej.

Program kursu obejmuje:

 • problemy rozwoju i samorealizacji człowieka,
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej,
 • wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy,
 • wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia zintegrowanego,
 • metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego,
 •  metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
 •  metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki,
 • metodykę zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • organizację procesu terapeutycznego.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 • Termin rozpoczęcia planowany jest w listopadzie 2013 roku
 • Kurs trwa II semestry
 • Łączna liczba godzin wszystkich zajęć wynosi 270 godzin
 • Zajęcia o charakterze praktycznym  będą stanowiły  70% ogółu zajęć
 • Liczba uczestników w grupie – max 30 osób
 • Ewaluacja wewnętrzna – zgodnie z przyjętymi w ŁCDNiKP procedurami i narzędziami
 • Ewaluacja zewnętrzna  - dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 • Koszt kursu wynosi ok. 1800 zł (możliwość wpłaty w 3 ratach, zakwalifikowani uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach doskonalenia nauczycieli)

 

KADRA PROWADZĄCA

 • Wykładowcy akademiccy
 • Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych
 • Edukatorzy, trenerzy i doradcy metodyczni posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć z nauczycielami

 

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

 

 • Aktywny udział we wszystkich zajęciach
 • Napisanie programu do indywidualnej pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Napisania prac kontrolnych i zdanie egzaminu z modułów: metodyka zajęć korekcyjno –kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, metodyka zajęć korekcyjno –kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego, organizacja procesu terapeutycznego,

 

Zainteresowanych nauczycieli informujemy, że są jeszcze wolne miejsca.  Prosimy o przesłanie „Karty zgłoszenia” na adres ŁCDNiKP.

Termin zgłoszenia upływa 15 października 2013 r.

O zakwalifikowaniu na kurs nauczyciele zostaną powiadomieni indywidualnie (decyduje kolejność zgłoszenia).

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29

 

Doradca metodyczny:

Anna Koralewska 

Organizator: 
Anna Koralewska