Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą

Nr szybkiej informacji: 
1
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zamierza zorganizować i przeprowadzić kurs kwalifikacyjny  

z zakresu Zarządzania Oświatą.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych ukształtowaniem umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

ADRESACI  KURSU:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

ORGANIZACJA KURSU:

planowany termin rozpoczęcia zajęć: 13 października  2017 r.

planowany termin zakończenia zajęć: 26 czerwca 2018 r.

kurs trwa dwa semestry,

łączna liczba wszystkich godzin zajęć wynosi 210

zajęcia realizowane będą w systemie weekendowym – piątek-6 godzin, sobota-8, niedziela-8  oraz w czasie wolnym od nauki w szkole,

co najmniej 70% zajęć w każdym z obszarów tematycznych kursu prowadzonych jest w formie warsztatów i realizacji zadań praktycznych

koszt kursu 1800 zł

Szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego odpowiada wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu (Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu Zarządzania Oświatą) zatwierdzonym przez ministra 10 listopada 2015 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) lub przesłanie pocztą, faxem bądź doręczenie osobiście do 10 października  2017 r.  do ŁCDNiKP Karty Zgłoszenia.

Kierownik/organizator:

Elżbieta Kolczyńska tel.: (42) 678 33 78 wew.208

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim 

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska